Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград

18 Август 2014
Публична покана с предмет: „Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград” ID 9032800

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпило запитване относно публична покана с предмет: „Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград” и в отговор на поставения въпрос, даваме следното разяснение:

Въпрос 1. Ще приеме ли възложителя, че е изпълнено изискването за представяне на заверени копия на сертификати за произхода и качеството на горивото, съгласно изискванията на Българското законодателство ако бъдат представени декларации за съотвествие на качеството на течните горива (дизел и бензин), в които е декларирано от вносителя, че същите съотвестват на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и че същите са изпитани за съотвествие в изпитателна лаборатория?

Отговор 1. Възложителят ще приеме, че е изпълнено изискването за представяне на заверени копия на сертификати за произхода и качеството на горивото, съгласно изискванията на Българското законодателство ако участникът представи декларации за съотвествие на качеството на течните горива (дизел и бензин), в които е декларирано от вносителя, че същите съотвестват на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и че същите са изпитани за съотвествие в изпитателна лаборатория.
22/08/2014 г.
Проекто договор
18 Август 2014
Публична покана
Публична покана
18 Август 2014
Документация
Документация
18 Август 2014
Приложение
18 Август 2014
Протоколи
Протокол от проведено заседание на комисията по отваряне на получените оферти в горепосочената процедура
04 Септември 2014
Назад