Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград в пет обособени позиции 00257-2016-0002

25 Март 2016
Документация
Образци
25 Март 2016
Приложение №1
25 Март 2016
Приложение №2
25 Март 2016
Приложение №3
25 Март 2016
Приложение №4
25 Март 2016
Приложение №5
25 Март 2016
Документация
25 Март 2016
Обявление
Обявление
25 Март 2016
Обявление
27 Януари 2017
Обявление за приключване на договор ОП1
25 Януари 2018
Обявление за приключване на договор ОП2
25 Януари 2018
Обявление за приключване на договор ОП3
25 Януари 2018
Обявление за приключване на договор ОП4
25 Януари 2018
Обявление за приключване на договор ОП5
25 Януари 2018
Решение
Решение
25 Март 2016
Решение за промяна
08 Април 2016
Решение за промяна
25 Май 2016
Решение за избор на изпълнител
02 Декември 2016
Решение за избор на нов изпълнител
23 Декември 2016
Договори
ПРОЕКТО - ДОГОВОР Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2
25 Март 2016
ПРОЕКТО – ДОГОВОР Обособена позиция 3
25 Март 2016
ПРОЕКТО - ДОГОВОР Обособена позиция 4 и Обособена позиция 5
25 Март 2016
Анекс
27 Януари 2017
Договор - обособена позиция 1
27 Януари 2017
Договор - обособена позиция 2
27 Януари 2017
Договор - обособена позиция 3
27 Януари 2017
Договор - обособена позиция 4
27 Януари 2017
Договор - обособена позиция 5
27 Януари 2017
Протоколи
Протокол № 2
01 Ноември 2016
Протокол № 1
02 Декември 2016
Protokol 3
02 Декември 2016
Protokol 4
02 Декември 2016
Protokol 5
02 Декември 2016
Файлове за преглед
Справка от САПИ
25 Март 2016
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
05 Май 2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
11 Ноември 2016
Назад