Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград в пет обособени позиции 00257-2016-0002

25 Март 2016г.
Документация
Образци
25 Март 2016г.
Приложение №1
25 Март 2016г.
Приложение №2
25 Март 2016г.
Приложение №3
25 Март 2016г.
Приложение №4
25 Март 2016г.
Приложение №5
25 Март 2016г.
Документация
25 Март 2016г.
Обявление
Обявление
25 Март 2016г.
Обявление
27 Януари 2017г.
Обявление за приключване на договор ОП1
25 Януари 2018г.
Обявление за приключване на договор ОП2
25 Януари 2018г.
Обявление за приключване на договор ОП3
25 Януари 2018г.
Обявление за приключване на договор ОП4
25 Януари 2018г.
Обявление за приключване на договор ОП5
25 Януари 2018г.
Решение
Решение
25 Март 2016г.
Решение за промяна
08 Април 2016г.
Решение за промяна
25 Май 2016г.
Решение за избор на изпълнител
02 Декември 2016г.
Решение за избор на нов изпълнител
23 Декември 2016г.
Договори
ПРОЕКТО - ДОГОВОР Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2
25 Март 2016г.
ПРОЕКТО – ДОГОВОР Обособена позиция 3
25 Март 2016г.
ПРОЕКТО - ДОГОВОР Обособена позиция 4 и Обособена позиция 5
25 Март 2016г.
Анекс
27 Януари 2017г.
Договор - обособена позиция 1
27 Януари 2017г.
Договор - обособена позиция 2
27 Януари 2017г.
Договор - обособена позиция 3
27 Януари 2017г.
Договор - обособена позиция 4
27 Януари 2017г.
Договор - обособена позиция 5
27 Януари 2017г.
Протоколи
Протокол № 2
01 Ноември 2016г.
Протокол № 1
02 Декември 2016г.
Protokol 3
02 Декември 2016г.
Protokol 4
02 Декември 2016г.
Protokol 5
02 Декември 2016г.
Файлове за преглед
Справка от САПИ
25 Март 2016г.
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване
05 Май 2016г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
11 Ноември 2016г.
Назад