Информационна брошура за проект CB0027.1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора - двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац”

00 0000г.

Информационна брошура за проект CB0027.1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора - двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац

 

 

Interreg – IPA Cross-border Cooperation Bulgaria – Serbia Programme Call No: 2014TC16I5CB007-1

Contract № RD-02-29-288/28.11.2016

Project No CB007.1.21.066 We invest in sport for career development of young people – the motive power of smart growth and cohesion between the Municipalities of Botevgrad and Leskovac“

Проект № CB0027.1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора - двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“

„Улажиму у спорт за развоj кариjере младих људи – покретачка снага паметног раста и кохезиjе између општина Ботевград и Лесковац“

Project implementation period:

Период на изпълнение на проекта:

Период реализациjе проjекта:

29.11.2016-28.11.2018

Budget: 598 951.64 euro

 

The project is co-funded by EU through the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег – ИПА за трансгранично сътрудничество България – Сърбия

Оваj проjекат се кофинансира од стране Европске униjе кроз ИПА Програм прекограничне сарадњe Бугарска – Србиjа

 

 

 

 

Project objectives:

1.      Building a supportive environment for the formation of active communities of young people with a focus of sport and entrepreneurship;

2.      Stimulation of sport and career development of 400 adolescents and young people in the municipalities of Botevgrad and Leskovac;

3.      Creating resource of active young people who are valuable capital for development of the region for convergence and improved cooperation between municipalities of Botevgrad and Leskovac.

 

Цели на проекта:

1.      Изграждане на подкрепяща среда за формиране на активни общности от млади хора с фокус върху спорта и предприемачеството;

2.      Стимулиране на спортното и кариерно развитие на 400 подрастващи и млади хора на територията на общините Ботевград и Лесковац;

3.      Изграждане на ресурс от активни млади хора, които са ценен капитал за развитие на трансграничния регион, както и за сближаване и увеличаване на сътрудничеството между общините Ботевград и Лесковац.

 

Циљеви проjекта:

1.      Изградња подстицајног окружења за формирање активних заједница младих са фокусом на спорта и предузетништва;

2.      Подстицање развоја спорта и каријере 400 младих људи и младих у општинама Ботевград и Лесковац

3.      Стварање ресурса активних младих људи, који су вриједан капитал за развој прекограничног региона за конвергенцију и повећану сарадњу између општина Ботевград и Лесковац.

 

Expected project results:

1.      Modernizing of the sport infrastructure in the municipalities of Botevgrad and Leskovac;

2.      Development of sport and entrepreneurial culture of the youths in the municipalities;

3.      Promotion of the entrepreneurial potential of the target groups.

 

Очаквани резултати:

1.      подобряване на спортната инфраструктура в общините Ботевград и Лесковац;

2.      създаване на спортна и предприемаческа култура сред младежите в двете общини;

3.      насърчаване на предприемаческия потенциал на целевите групи.

 

 Очекивани резултати проjекта:

1.      Модернизациjа спортске инфраструктуре у општинама Ботевград и Лесковац;

2.      Развоj спортске и предузетничке културе младих у општинама;

3.      Промоциjа предузетничког потенциjала циљних група.

 

 

Municipality of Botevgrad

Община Ботевград

Tel.: 00359 723 6 66 08

Fax: 00359 723 6 66 35

E-mail: kmet@botevgrad.com

Website: www.botevgrad.bg

 

Basketball club Actavis Academy

Košarkaški klub "Actavis Academija"

Tel.: 00381 63 718 6777

Fax: 00381 63 718 6777

E-mail: kkactavisacademy@gmail.com

Website: www.kkactavisacademy.com

 

Contemporary society foundation

Фондация „Съвременност“

Tel.: 00359 879 130 279

Fax: 00359 723 98 765

E-mail: fondacia.savremennost@gmail.com

Website: www.eurocenter-bg.org

 

Additional information about the implementation of the project can be find on the following internet address: http://tgs.botevgrad.bg/

Допълнителна информация за изпълнението на проекта може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://tgs.botevgrad.bg/

Даље информације о имплементацији пројекта можете наћи на следећој интернет страници: http://tgs.botevgrad.bg/

 

  This publication was made with the support of the European Union through the Interreg IPA-CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI No 2014TC16I5CB007. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of  Botevgrad and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Ова публикација је израђена уз подршку Европске уније кроз ИНТЕРРЕГ Програм ИПА-ЦБЦ Бугарска-Србија, CCI No 2014TC16I5CB007. Садржај ове публикације је искључива одговорност Општине Ботевграда и не може се на било коjи начин одразити на ставове Европске униjе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад