„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на технически паспорти съгласно чл.176а от ЗУТ и изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и/или ремонт на сгради от образователната инфраструктура и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, на територията на община Ботевград в шест обособени позиции"

14 Април 2016

Обществена поръчка с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на технически паспорти съгласно чл.176а от ЗУТ и изготвяне на инвестиционни проекти за
реконструкция и/или ремонт на сгради от образователната инфраструктура и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги,
на територията на община Ботевград в шест обособени позиции” 00257-2016-0003 :

 

Обособена позиция 1: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград”

Обособена позиция 2: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград”

Обособена позиция 3: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, на територията на община Ботевград”

Обособена позиция 4: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7, ал. 3 е ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги на територията на община Ботевград”

Обособена позиция 5: „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и/или ремонт на сгради от образователната инфраструктура на територията на община Ботевград, включително мерки за енергийна ефективност“

Обособена позиция 6: „Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, на територията на община Ботевград”

 

 

Документация
Документация
14 Април 2016
Обявление
Обявление
14 Април 2016
Обявление за приключване на договор за обособена позиция 1
29 Ноември 2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 3
05 Юли 2019
Обявление за възложена поръчка ID 749535
20 Септември 2016
Решение
Решение
14 Април 2016
Решение за прекратяване поз.6
27 Май 2016
Решение за избор на изпълнител
08 Юли 2016
Договори
Договор Богоев консулт об. поз-я 5
19 Август 2016
Договор Гранд плюс об. поз-я 3
19 Август 2016
Договор ЕВОН бг об. поз-я 1
19 Август 2016
Договор об. поз-я 2
31 Август 2016
Договор обос. поз-я 4
31 Август 2016
Протоколи
П Р О Т О К О Л No 2
09 Юни 2016
Протокол № 1
08 Юли 2016
Протокол № 3
08 Юли 2016
Протокол № 5
08 Юли 2016
Протокол № 4
08 Юли 2016
Файлове за преглед
Образци
14 Април 2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
01 Юли 2016
Справка
17 Август 2016
Ценово пред-е Евон бг об. поз-я 1
19 Август 2016
Ценово предл-е Богоев Консулт об. поз-я 5
19 Август 2016
Ценово предложение Гранд Плюс об. поз-я 3
19 Август 2016
Ценово пред-е Институт за програми и проекти об.поз-я 2
31 Август 2016
Ценово предложение Гранд плюс обос. п-я 4
31 Август 2016
Назад