ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 00257-2014-0009

09 Декември 2014г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БОТЕВГРАД И В.З. ЗЕЛИН И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ БОТЕВГРАД, НАХОДЯЩО СЕ В МЕСТНОСТТА „МОГИЛАТА”, ЗЕМЛИЩЕ С. ТРУДОВЕЦ”
Информация за извършено плащане - м. Ноември
03 Декември 2015г.
Документация
Документация
09 Декември 2014г.
Образци
09 Декември 2014г.
План схема
09 Декември 2014г.
План схема 2
09 Декември 2014г.
Заповед
09 Декември 2014г.
Декларации
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ
25 Февруари 2015г.
Информация за извършено плащане - м. Юни
03 Юли 2015г.
Информация за извършено плащане - м. Април
04 Май 2015г.
Информация за извършено плащане - м. Септември
06 Октомври 2015г.
Информация за извършено плащане - м. Октомври
05 Ноември 2015г.
Обявление
Обявление сметосъбиране изпълнен договор Еко Ес М.
20 Декември 2016г.
Решение
Решение за избор на изпълнител
30 Януари 2015г.
Отговори на въпроси
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
24 Януари 2015г.
Технически проекти
Техническа спецификация
09 Декември 2014г.
Договори
Проекто договор
09 Декември 2014г.
Договор за изпълнение
20 Февруари 2015г.
Приложение
20 Февруари 2015г.
Протоколи
Протокол № 1
16 Януари 2015г.
Протокол № 2
16 Януари 2015г.
Протоколи 1-5
30 Януари 2015г.
Назад