ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 00257-2014-0009

09 Декември 2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БОТЕВГРАД И В.З. ЗЕЛИН И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ БОТЕВГРАД, НАХОДЯЩО СЕ В МЕСТНОСТТА „МОГИЛАТА”, ЗЕМЛИЩЕ С. ТРУДОВЕЦ”
Информация за извършено плащане - м. Ноември
03 Декември 2015
Документация
Документация
09 Декември 2014
Образци
09 Декември 2014
План схема
09 Декември 2014
План схема 2
09 Декември 2014
Заповед
09 Декември 2014
Декларации
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ
25 Февруари 2015
Информация за извършено плащане - м. Юни
03 Юли 2015
Информация за извършено плащане - м. Април
04 Май 2015
Информация за извършено плащане - м. Септември
06 Октомври 2015
Информация за извършено плащане - м. Октомври
05 Ноември 2015
Обявление
Обявление сметосъбиране изпълнен договор Еко Ес М.
20 Декември 2016
Решение
Решение за избор на изпълнител
30 Януари 2015
Отговори на въпроси
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
24 Януари 2015
Технически проекти
Техническа спецификация
09 Декември 2014
Договори
Проекто договор
09 Декември 2014
Договор за изпълнение
20 Февруари 2015
Приложение
20 Февруари 2015
Протоколи
Протокол № 1
16 Януари 2015
Протокол № 2
16 Януари 2015
Протоколи 1-5
30 Януари 2015
Назад