Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изпълнение на проект „Изпълнение на СМР на обект: „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км.195+190 на път I-1 Ботевград - Витиня до км 196+577 /Чешма/ - Етап I“

28 Август 2023г.

Във връзка с намерение на община Ботевград да кандидатства в качеството си на проектен партньор с предложение за изпълнение на инвестиции по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 12:00 часа на 30.08.2023г., индикативни оферти за определяне на прогнозната стойност на следната обществена поръчка „Изпълнение на СМР на обект: „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км.195+190 на път I-1 Ботевград - Витиня до км 196+577 /Чешма/ - Етап I“.

Офертата на всеки участник трябва да съдържа:

1.Име и адрес на оферента;

2.Бланка за предоставяне на оферта с включено индикативно ценово предложение - Приложение №1;

3.Валидност на офертата;

4.Дата на офертата.

Офертaта трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да бъде изпратена по пощата с обратна разписка на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13, партерен етаж, ЦАО или доставена лично на посочения адрес или да бъде изпратена на електронен адрес: obshtina@botevgrad.org в посочения по-горе срок.

Пълната информация за провежданите пазарни консултации може да откриете в прикачения файл - "Покана за пазарни консултации".

Файлове за преглед
Покана за пазарни консултации
28 Август 2023г.
Приложение № 1 Бланка за оферта и КСС
28 Август 2023г.
Назад