Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград” – дейност: „Ремонт на големи съоръжения“ и дейност: „Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи)

22 Април 2021
Покана
22 Април 2021
Декларация за липса на свързаност
22 Април 2021
КСС - Приложение 1
22 Април 2021
Техническо предложение - обр. 1
22 Април 2021
Ценова оферта - обр. 2
22 Април 2021
Оферта 1
07 Юни 2021
Оферта 2
07 Юни 2021
Оферта 3
07 Юни 2021
Решение
Доклад за определяне на прогнозната стойност
05 Май 2021
Решение
07 Юни 2021
Назад