Пазарни консултации за определяне стойността на разхода за „Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“ във фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството“

03 Май 2019
Покана
03 Май 2019
Приложение 1
03 Май 2019
Приложение 2
03 Май 2019
Приложение 3
03 Май 2019
Назад