Пазарни консултации за определяне стойността на разхода за „Предоставяне на консултански услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ – извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“

03 Май 2019
Покана
03 Май 2019
Приложение 1
03 Май 2019
Приложение 2
03 Май 2019
Приложение 3
03 Май 2019
Назад