„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.".

12 Април 2016
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.". ID 9052503
Публична покана
Публична покана
12 Април 2016
Договори
Договор
24 Август 2016
Протоколи
Протокол №2
12 Май 2016
Протокол № 3
19 Август 2016
Протокол № 1
19 Август 2016
Файлове за преглед
Указания
12 Април 2016
Образци
12 Април 2016
Назад