Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление

10 Октомври 2014г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: : „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Скравена; Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Новачене; Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Литаково; Разширение на водопроводната мрежа в с. Новачене.“
Публична покана
Покана
10 Октомври 2014г.
Документация
Документация
10 Октомври 2014г.
Декларации
Информация за плащания
10 Октомври 2014г.
Решение
Решение за публикуване
10 Октомври 2014г.
Доклад на комисията и решение за избор на изпълнител
10 Октомври 2014г.
Назад