"Реконструкция и благоустрояване на градския парк в град Ботевград, УПИ I кв. 80" 00257-2015-0002

02 Февруари 2015г.
Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на градския парк в град Ботевград, УПИ I кв. 80“ 00257-2015-0002
Документация
Образци
02 Февруари 2015г.
Указания за участие
02 Февруари 2015г.
Количествено стойносттна сметка
02 Февруари 2015г.
КСС - коригирана
16 Февруари 2016г.
Детайли 2.7
16 Февруари 2016г.
Разпределителни табла
16 Февруари 2016г.
Обявление
Обявление
02 Февруари 2015г.
Решение
Решение за публикуване
02 Февруари 2015г.
Решение за прекратяване
16 Март 2015г.
Отговори на въпроси
Разяснения по чл. 29
16 Февруари 2015г.
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, ал.1 ОТ ЗОП
19 Февруари 2015г.
РАЗЯСНЕНИЕ 3 ПО ЧЛ.29, АЛ.1 от ЗОП
09 Март 2015г.
Технически проекти
Техническа спецификация
02 Февруари 2015г.
Договори
Проекто договор
02 Февруари 2015г.
Назад