"Реконструкция и благоустрояване на градския парк в град Ботевград, УПИ I кв. 80" 00257-2015-0002

02 Февруари 2015
Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на градския парк в град Ботевград, УПИ I кв. 80“ 00257-2015-0002
Документация
Образци
02 Февруари 2015
Указания за участие
02 Февруари 2015
Количествено стойносттна сметка
02 Февруари 2015
КСС - коригирана
16 Февруари 2016
Детайли 2.7
16 Февруари 2016
Разпределителни табла
16 Февруари 2016
Обявление
Обявление
02 Февруари 2015
Решение
Решение за публикуване
02 Февруари 2015
Решение за прекратяване
16 Март 2015
Отговори на въпроси
Разяснения по чл. 29
16 Февруари 2015
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, ал.1 ОТ ЗОП
19 Февруари 2015
РАЗЯСНЕНИЕ 3 ПО ЧЛ.29, АЛ.1 от ЗОП
09 Март 2015
Технически проекти
Техническа спецификация
02 Февруари 2015
Договори
Проекто договор
02 Февруари 2015
Назад