С-1/13.01.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на компютри и офис машини, оборудване и принадлежности“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на компютри и офис машини, оборудване и принадлежности“ по дейност 1. „Подобряване на образователната среда в детските градини“ и дейност 2 „Осигуряване на психологическа подкрепа за децата в детските градини“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по OП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020; Обособена позиция №2: „Доставка на компютри и офис машини за център за общностно развитие“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0028-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“

13 Януари 2020
Документация
Документация
13 Януари 2020
Обява
Обява
13 Януари 2020
Договори
Проект на договор
13 Януари 2020
Договор за обособена позиция 1
20 Февруари 2020
Договор за обособена позиция 2
20 Февруари 2020
Протоколи
Протокол 1
30 Януари 2020
Протокол 2
30 Януари 2020
Файлове за преглед
Образци
13 Януари 2020
Разяснение
17 Януари 2020
Назад