С-13/30.08.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на учебна литература, учебни пособия и помагала“ в изпълнение на проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020“

30 Август 2019
Документация
Документация
30 Август 2019
Обява
Обява
30 Август 2019
Договори
Проект на договор
30 Август 2019
Договор
31 Октомври 2019
Протоколи
Протокол 1
16 Септември 2019
Протокол 2
16 Септември 2019
Файлове за преглед
Образци
30 Август 2019
Съобщение за удължен срок
09 Септември 2019
Назад