С-2/03.02.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за ЦОП и за ДЦПДУТС по проект „Подай ръка“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0045-C01, по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020“, в три обособени позиции

03 Февруари 2020
Обява
Обява (документация)
03 Февруари 2020
Технически проекти
Техническа спецификация за обособена позиция 1
03 Февруари 2020
Техническа спецификация за обособена позиция 2
03 Февруари 2020
Техническа спецификация за обособена позиция 3
03 Февруари 2020
Графична част - Обзавеждане ЦОП
03 Февруари 2020
Договори
Проект на договор
03 Февруари 2020
Договор за обособена позиция 1
18 Март 2020
Договор за обособена позиция 3
18 Март 2020
Протоколи
Протокол 2
19 Февруари 2020
Протокол 1
25 Февруари 2020
Протокол 3
25 Февруари 2020
Файлове за преглед
Образци
03 Февруари 2020
Назад