С-7/27.04.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Благоустрояване на обекти на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ I-За жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр. Ботевград, идентификатор 05815.302.801 по КК на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Изграждане на канализация, подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Ивайло“ от О.Т.12 до О.Т.215, с. Трудовец, община Ботевград“

27 Април 2020
Документация
Документация
27 Април 2020
Обява
Обява
27 Април 2020
Технически проекти
Технически проект
27 Април 2020
Договори
Проект на договор за обособена позиция 1
27 Април 2020
Проект на договор за обособена позиция 2
27 Април 2020
Договор за обособена позиция 1
29 Май 2020
Договор за обособена позиция 2
29 Май 2020
Протоколи
Протокол 1
14 Май 2020
Протокол 2
14 Май 2020
Файлове за преглед
Количествено-стойностна сметка за обобена позиция 1
27 Април 2020
Количествено-стойностна сметка за обобена позиция 2
27 Април 2020
Методика за оценка
27 Април 2020
Образци
27 Април 2020
Съобщение за удължаване на срок
08 Май 2020
Назад