С-8/28.04.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 1/един/ брой употребяван специализиран автомобил мотометачка за нуждите на ОП „Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград”

28 Април 2020
Документация
Документация
28 Април 2020
Обява
Обява
28 Април 2020
Договори
Проект на договор
28 Април 2020
Договор
18 Юни 2020
Протоколи
Протокол 1
18 Май 2020
Протокол 2
18 Май 2020
Файлове за преглед
Техническа спецификация
28 Април 2020
Методика за оценка
28 Април 2020
Образци
28 Април 2020
Съобщение за удължаване на срок
11 Май 2020
Назад