Профил на купувача - Архив

Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води в Община Ботевград

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „Реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции з...

12 Декември 2014   Виж ...


Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска ясла на територията на гр. Ботевград

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини, обе...

28 Октомври 2014   Виж ...


Документация за участие в открита процедура по ЗОП - 00257-2014-0005

Документация за участие в открита процедура по ЗОП  с предмет: “Снегопочистване  и опесъчаване на улиците, включително  и  на централна градска час...

26 Август 2014   Виж ...


Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград

Публична покана с предмет: „Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград” ID 9032800СЪОБЩЕНИЕДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦАВъв връзка с п...

18 Август 2014   Виж ...


Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ботевград

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична поканаНа основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закон за обществен...

15 Август 2014   Виж ...


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет:Управление и отчитане на дейностите /финансово управление/ по проект „П...

30 Юни 2014   Виж ...


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобр...

30 Юни 2014   Виж ...


"Организиране и осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режим в обекти общинска собственост"

„Организиране и осъществяване на денонощна охрана и пропускателен режимв обекти общинска собственост” в две обособени позиции:Обособена позиция 1: ...

17 Април 2014   Виж ...


"Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов", гр. Ботевград

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов", гр. Ботевград

10 Април 2014   Виж ...


Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвъ...

15 Януари 2014   Виж ...