Профил на купувача

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на инженеринг по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград - етап 6“

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на инженеринг по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в об...

27 Март 2019   Виж ...


00257-2019-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за отк...

28 Февруари 2019   Виж ...
00257-2018-0024 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за отк...

20 Декември 2018   Виж ...
00257-2018-0020 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“ с четири обособени позиции

ОП1: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“ ОП2: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“ ОП3: „Реконструкция...

02 Ноември 2018   Виж ...