Профил на купувача

00257-2018-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители за нуждата на община Ботевград“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42,  ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за от...

27 Юли 2018   Виж ...


00257-2018-0009 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Подай ръка“ на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект „Подай ръка“, с бенефициент Община Бот...

05 Юни 2018   Виж ...