Профил на купувача - Процедури по ЗОП00257-2018-0020 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“ с четири обособени позиции

ОП1: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“ ОП2: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“ ОП3: „Реконструкция...

02 Ноември 2018г.   Виж ...