CAF 2020

Внедряване на CAF в общинска администрация Ботевград

Община Ботевград подписа Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация за реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Внедряването на инструмента за качество CAF ще позволи да се направи цялостна оценка на дейността на администрацията, която ще обхване и анализира различни аспекти на организационното управление и изпълнението на основните дейности, с цел постигане на добро управление чрез прилагане на основните принципи на CAF. 

CAF e инструмент за самооценка на организацията, който дава възможност да се дефинират проблемите в организацията, да се дадат съответни решения за справянето, да се подобри нейното управление и да се повиши качеството на предлаганите услуги. 

Прилагането на CAF като устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за нея и за служителите, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. Гарантира последователност и непрекъснатост в развитието на организацията, като краен резултат CAF допринася за постигането на „Добро управление“ в публичната администрация. 

       

Списък документи
Информационен лист
Доклад за самооценка по CAF - Община Ботевград
План за подобрение – Община Ботевград

Назад