Други документи

Списък документи
Правилник за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила за деловодната дейност в Община Ботевград
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Ботевград

Назад