Гражданска регистрация и административно обслужване

Начини на плащане:

  • По банков път.
  • По касов път на гише ЦИОГ.
Списък

1. 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Наименование на услугата: 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Правно основание: чл.24, ал.1 от ЗГР

Чл.9 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

чл.1 от Закон за наследството

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Искане за издаване на удостоверение за наследници  

2.      Лична карта

3.      Препис-извлечение от акт за смърт 

  1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато наследник се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Обикновена услуга: 5.00 лева

Бърза услуга: 10.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: 3 дни

Бърза услуга: 1 ден

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

2. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Наименование на услугата:  2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.96 и чл.99 във връзка с чл.5, т.3 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8

 

Необходими документи за изпълнение на услугата: 

1. Попълнена Адресна карта за настоящ адрес

2. Документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

4. Лична карта.

5. Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС    

Такса на административната услуга: 

Експресна услуга: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата: 

Експресна услуга: веднага 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

3. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Наименование на услугата: 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.95 и чл.98 във връзка с чл.5, т.3 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8
 
Необходими документи за изпълнение на услугата:
Попълнено Заявление за постоянен адрес.
Документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
Лична карта.
Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.
 
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  
 
Такса на административната услуга:
Обикновена услуга:  5,00 лв. 

Срок за изпълнение на услугата:
В срок до три дни
 
 
Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

4. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Наименование на услугата: 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 
Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
чл.22 и чл.24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 
Необходими документи за изпълнение на услугата:
1.  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 
2.      Лична карта
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.
 
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  
 
Такса на административната услуга:
Обикновена услуга:  5,00 лв. 

Срок за изпълнение на услугата:
В срок до три дни
 
 
Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

5. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Наименование на услугата: 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 
Правно основание: чл.24 и чл.96  от Закон за гражданската регистрация
чл.23 и чл.25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 
Необходими документи за изпълнение на услугата:
1.  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 
2.      Лична карта
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.
 
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  
 
Такса на административната услуга:
Обикновена услуга:  5,00 лв. 

Срок за изпълнение на услугата:
В срок до три дни
 
 
Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

6. 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Наименование на услугата: 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6, чл. 88, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 40, ал.1, изречение второ 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Съобщение за раждане/съдебно решение за осиновяване 

2.  Лична карта – на двамата родители

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато родителят/родителите се представлява/ват от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга:

Безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни, като денят на раждането не се брои, когато актът се съставя въз основа на съобщение за раждане;

3 дни от датата на получаване на решението, когато актът се съставя въз основа на съдебно решение.

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

7. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Наименование на услугата: 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.2 и във връзка с чл.40, ал.1, изречение второ

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Декларация за сключване на граждански брак – 2 броя 

2.  Медицинско свидетелство за встъпване в граждански брак – 2 броя

3. Лице, което не е български гражданин, представя удостоверение за семейно положение (чуждестранния документ се представя с превод и легализация)

4.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Ритуален дом, пл.”Незнаен войн” №3

 

Място на предоставяне на услугата: стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС, община Ботевград 

  

Такса на административната услуга:

Безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:

Веднага след сключване на гражданския брак

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

8. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Наименование на услугата: 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт  - за първи път

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 и във връзка с чл. 40 ал. 1, изречение второ

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Съобщение за смърт/съдебно решение

2.  Лична карта

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Ритуален дом, пл.”Незнаен войн” №3  

 

Място на предоставяне на услугата: Ритуален дом, пл.”Незнаен войн” №3, стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС, община Ботевград 

  

Такса на административната услуга:

Безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:

не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта, когато актът се съставя въз основа на съобщение за смърт;

в срок 7 дни за всички останали случай, съгласно ЗГР.

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

9. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (обр. УП-2)

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за осигурителен доход      (обр. УП-2)

се издава въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд

 

Правно основание:  съгласно чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), КТ, КЗСОО.

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец     

2.       Копие от трудова книжка

3.      Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник / без УП 2 е за починал съпруг/а/  

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Деловодсво и информация” – партер на община Ботевград, стая „ Общински архив „– етаж II-ри, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга: безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:  14  дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

10. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж – УП 3.

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за осигурителен стаж – УП 3.

 

Правно основание: Кодекс за социално осигуряване; Наредба за пенсиите и осигурителен стаж;

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец

2.      Копие от трудова книжка

3.      Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник Пълномощно, в случаите когато заявлението се подава от друго лице / без УП 3 е за починал съпруг/а/.  

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Деловодство и информация” – партер на община Ботевград, стая „ Общински архив „– етаж II-ри, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

11. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Наименование на услугата: 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

12. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Наименование на услугата: 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.13, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се

представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

13. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Наименование на услугата: 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.14, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се

представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

14. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Наименование на услугата: 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

 

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се

представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

15. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Наименование на услугата: 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.16, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

16. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Наименование на услугата: 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се

представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №14, етаж I-ви, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

17. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Наименование на услугата: 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 
 
Правно основание:  чл.1 от Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние
Необходими документи за изпълнение на услугата:
 
1. Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние
2.  Лична карта
3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.
 
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №5 - етажI-ви, дирекция АИОиУС  
  
Такса на административната услуга:
Обикновена услуга:  10,00 лв. 

Срок за изпълнение на услугата:
В срок до три дни
 
 
Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

18. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението  

Необходими документи за изпълнение на услугата: 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението  

2.  Лична карта

3.Официален документ, съдържащ данни за име, дата на раждане и семейно положение на чуждия гражданин 

4.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС   

   

Такса на административната услуга: 

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева 

 

Срок за изпълнение на услугата: 

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

19. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Наименование на услугата: 2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението  

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 и във връзка с чл.110, ал.1, т.13 от Закон за местните данъци и такси 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14  

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС 

Такса на административната услуга: 

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева 

 

Срок за изпълнение на услугата: 

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни   

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

20. 2033 Възстановяване или промяна на име

Наименование на услугата: 2033 Възстановяване или промяна на име  
 
Правно основание:  чл.19а от Закон за гражданската регистрация
Необходими документи за изпълнение на услугата:
 
1. Заявление по образец с нотариално заверен подпис на заявителя
 
 
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №5, етаж I-ви, дирекция АИОиУС  
  
Такса на административната услуга:
Без такса

Срок за изпълнение на услугата:
В срок до три дни
 
Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

21. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Наименование на услугата: 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина   
 
Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1
чл.3 от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
чл.110, ал.1, т.11 от Закон за местните данъци и такси
 
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №5, стая №14, етаж I-ви, дирекция АИОиУС  
  
Такса на административната услуга:
Обикновена услуга:  15,00 лв.
 
Срок за изпълнение на услугата:
Веднага 
 
 
Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

22. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Наименование на услугата: 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние  акт за раждане, акт за смърт/

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – 88, ал.4 и чл.24, ал.1 Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация – чл.66 Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.11

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: стая №5, етаж I-ви, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

23. 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Наименование на услугата: 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.88 ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето;

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на

регистрите по гражданско състояние

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се

представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград стая, №5 – етаж I-ви,

дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

24. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Наименование на услугата: 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път   

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.3 и във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето;  

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4 

Необходими документи за изпълнение на услугата: 

1.  Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние   

2.  Лична карта  

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград стая, №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

Такса на административната услуга: 

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева 

 

Срок за изпълнение на услугата: 

Експресна услуга – в рамките на работния ден  

Обикновена услуга – до 3 работни дни 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

25. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Наименование на услугата: 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.2 и във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето;

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград стая, №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС    

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

26. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Наименование на услугата: 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.72, ал.3 и във връзка с чл.70, ал.1 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

      1. Заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние, съставен в чужбина

2. Заверен препис или извлечение от съставения акт за гражданско състояние, заедно с легализиран превод на български език, заверен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа 

3.  Лична карта. Чуждите граждани представят копие на документ за самоличност  

4.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №14 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга: Безплатно

 

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: до 30 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

27. 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Наименование на услугата: 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

 

Правно основание:  Граждански процесуален кодекс – чл.621

Кодекс на международното частно право – чл.117, чл.118 и чл.119

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

      1.  Молба по чл.119, ал.2 от КМЧП

  1. Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език,
  2. Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд /ако става въпрос за съдебно решение/
  3. Декларация по чл. 117, т.3 и т.4 от КМПЧ с нотариална заверка на подписа 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №14 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга: Безплатно

 

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: до 30 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

28. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Наименование на услугата: 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 
Правно основание:  Наредба № 1  за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал.1
 
Необходими документи за изпълнение на услугата:
Молба за установяване наличието на българско гражданство
Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
Документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева, съгласно т.57 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието - по сметка:         БНБ-ЦУ, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01
 
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №14 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС 
  
Такса на административната услуга: Безплатно
 
 
Срок за изпълнение на услугата:
Обикновена услуга: до 14 дни
 
Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

29. 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Наименование на услугата: 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 

 

Правно основание:  Семеен кодекс – чл.19, ал.2, чл.19, ал.3

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Брачен договор с нотариална заверка на съдържанието и на подписите или декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим

2. Лична карта

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС

  

Такса на административната услуга:

Без такса

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

30. 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Наименование на услугата: 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.74, чл.76, Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.2, т.4, чл.110, ал.2, т.7

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Съдебно решение или административен акт за промяна  

2.  Лична карта 

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград стая, №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга:

Без такса

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: 7 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

31. 2053 Припознаване на дете

 

Наименование на услугата: 2053 Припознаване на дете

 

Правно основание:  Семеен кодекс – чл.65

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или декларация с нотариално заверен подпис

2. Лична карта

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС

  

Такса на административната услуга:

Без такса

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: 3 месеца

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

32. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Наименование на услугата: 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1, чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.21, Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - т.9

2. Официален документ, съдържащ данни за име, дата на раждане и семейно положение на чуждия гражданин

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

33. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Наименование на услугата: 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 и във връзка с чл.110, ал.1, т.13 от Закон за местните данъци и такси 

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

34. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.

Наименование на услугата:  2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година  

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, чл.106, ал.1, т.1, чл.5, т.3,  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.24 и във връзка с чл.110, ал.1, т.8 от Закон за местните данъци и такси

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 

1.      Лична карта

  1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

 

 

35. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Наименование на услугата: 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година  

 

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.24, във връзка с чл.5, т.3, чл.106, ал.1, т.1, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.25,  Закон за местните данъци и такси  - чл.110, ал.1, т.12

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

      2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

36. 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Наименование на услугата: 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1, Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл.3, ал.3, чл.19, Закон за електронното управление – чл.2, чл.3, чл.4, чл.40

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.7

2. Лична карта

3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга – в рамките на работния ден: 10.00 лева

Обикновена услуга – до 3 работни дни: 5.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга – в рамките на работния ден

Обикновена услуга – до 3 работни дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Списък документи
Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Издаване на ьаявление УП 2 и УП 3
Заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние, съставен в чужбина
Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
Заявление за издаване на удостоверение за настойничество/попечителство
Заявление за признаване на чуждестранно съдебно решение – по КМЧП
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Назад