Гражданска регистрация и административно обслужване

Начини на плащане:

 • По банков път.
 • По касов път на гише ЦИОГ.
Списък

1. Издаване на удостоверение за наследници

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за наследници

 

Правно основание: чл.24, ал.1 от ЗГР

Чл.9 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

чл.1 от Закон за наследството

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Искане за издаване на удостоверение за наследници  

2.      Лична карта

3.      Препис-извлечение от акт за смърт 

 1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато наследник се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Обикновена услуга: 5.00 лева

Бърза услуга: 10.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: 3 дни

Бърза услуга: 1 ден

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

2. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.96 и чл.99 във връзка с чл.5, т.3 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 1. Попълнена Адресна карта за настоящ адрес
 2. Документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
 4. Лична карта.
 5. Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС   

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

3. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.95 и чл.98 във връзка с чл.5, т.3 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 1. Попълнено Заявление за постоянен адрес.
 2. Документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
 4. Лична карта.
 5. Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

4. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

чл.22 и чл.24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението  

2.      Лична карта

 1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

5. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 

Правно основание: чл.24 и чл.96  от Закон за гражданската регистрация

чл.23 и чл.25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението  

2.      Лична карта

 1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

6. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6, чл. 88, ал. 1, т.1 и във връзка с чл. 40, ал.1, изречение второ 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Съобщение за раждане/съдебно решение за осиновяване 

2.  Лична карта – на двамата родители

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато родителят/родителите се представлява/ват от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга:

Безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни, като денят на раждането не се брои, когато актът се съставя въз основа на съобщение за раждане;

3 дни от датата на получаване на решението, когато актът се съставя въз основа на съдебно решение.

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.2 и във връзка с чл.40, ал.1, изречение второ

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Декларация за сключване на граждански брак – 2 броя 

2.  Медицинско свидетелство за встъпване в граждански брак – 2 броя

3. Лице, което не е български гражданин, представя удостоверение за семейно положение (чуждестранния документ се представя с превод и легализация)

4.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Ритуален дом, пл.”Незнаен войн” №3

 

Място на предоставяне на услугата: стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС, община Ботевград 

  

Такса на административната услуга:

Безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:

Веднага след сключване на гражданския брак

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

8. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт  - за първи път

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 и във връзка с чл. 40 ал. 1, изречение второ

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Съобщение за смърт/съдебно решение

2.  Лична карта

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Ритуален дом, пл.”Незнаен войн” №3  

 

Място на предоставяне на услугата: Ритуален дом, пл.”Незнаен войн” №3   стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС, община Ботевград 

  

Такса на административната услуга:

Безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:

не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта, когато актът се съставя въз основа на съобщение за смърт;

в срок 7 дни за всички останали случай, съгласно ЗГР.

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

9. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (обр. УП-2)

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за осигурителен доход      (обр. УП-2)

се издава въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд

 

Правно основание:  съгласно чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), КТ, КЗСОО.

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец     

2.       Копие от трудова книжка

3.      Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник / без УП 2 е за починал съпруг/а/  

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Деловодсво и информация” – партер на община Ботевград, стая „ Общински архив „– етаж II-ри, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга: безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата:  14  дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

10. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж – УП 3.

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за осигурителен стаж – УП 3.

 

Правно основание: Кодекс за социално осигуряване; Наредба за пенсиите и осигурителен стаж;

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец

2.      Копие от трудова книжка

3.      Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник Пълномощно, в случаите когато заявлението се подава от друго лице / без УП 3 е за починал съпруг/а/.  

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Деловодство и информация” – партер на община Ботевград, стая „ Общински архив „– етаж II-ри, дирекция АИОиУС  

 

Такса на административната услуга:

безплатно

 

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

11. Издаване удостоверение за установяване на трудов стаж на жените майки и осиновителки.

Наименование на услугата:  Издаване удостоверение за установяване на трудов стаж на жените майки и осиновителки.

 

Правно основание: Кодекса на труда;

Инсрукция №0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи, при бременност, раждане и за отглеждане на деца /ДВ. бр. 85 от 01.11.1983г. Обн., ДВ, бр. 15 от 20 февруари 1970 г., изм., ДВ, бр. Закон за гражданската регистрация – чл.95 и чл.98 във връзка с чл.5, т.3 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8/

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 1. Заявление по образец.

2.      Удостоверение за родствени връзки

 1. Копие от акт за раждане на детето/цата/

4.      Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс

5.      Копие на трудова книжка

 1. Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Деловодство и информация” – партер на община Ботевград, стая „ Общински архив „– етаж II-ри, дирекция АИОиУС.    

Такса на административната услуга:

безплатно

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

12. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

13. Издаване на удостоверение за семейно положение

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.13, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

14. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.14, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

15. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.18, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

16. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.16, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

17. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за правно ограничение

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.17, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №14, етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

18. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Наименование на услугата: Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 

 

Правно основание:  чл.1 от Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №5 - етажI-ви, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

19. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и във връзка с чл.20, ал.1 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 

2.  Лична карта

3.Официален документ, съдържащ данни за име, дата на раждане и семейно положение на чуждия гражданин

4.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

20. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Наименование на услугата: Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 и във връзка с чл.110, ал.1, т.13 от Закон за местните данъци и такси

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 

2.  Лична карта

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник.

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

21. Възстановяване или промяна на име

Наименование на услугата: Възстановяване или промяна на име  

 

Правно основание:  чл.19а от Закон за гражданската регистрация

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Заявление по образец с нотариално заверен подпис на заявителя

 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №5, етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Наименование на услугата: Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина   

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1

чл.3 от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

чл.110, ал.1, т.11 от Закон за местните данъци и такси

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград, стая №5, стая №14, етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 10.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

23. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – 88, ал.4 и чл.24, ал.1

Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация – чл.66

Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.11 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние  

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: стая №5, етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

  

Такса на административната услуга:

Експресна услуга: 3.00 лева

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

24. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.88 ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето;  

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние  

2.  Лична карта 

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград стая, №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга:

Експресна услуга:  3,00 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

25. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Наименование на услугата: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път  

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.3 и във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето;  

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние  

2.  Лична карта 

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград стая, №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга:

Експресна услуга:  3,00 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

26. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак  - дубликат

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.2 и във връзка с чл.40, ал.1, изречение трето;  

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1.  Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние  

2.  Лична карта 

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Гише „Гражданско състояние” – партер на община Ботевград стая, №5 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга:

Експресна услуга:  3,00 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

27. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Наименование на услугата: Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 

Правно основание:  Закон за гражданската регистрация – чл.72, ал.3 и във връзка с чл.70, ал.1 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

      1. Заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние, съставен в чужбина

2. Заверен препис или извлечение от съставения акт за гражданско състояние, заедно с легализиран превод на български език, заверен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа 

3.  Лична карта. Чуждите граждани представят копие на документ за самоличност  

4.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато лицето се представлява от пълномощник

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №14 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга: Безплатно

 

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: до 30 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

28. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Наименование на услугата: Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

 

Правно основание:  Граждански процесуален кодекс – чл.621

Кодекс на международното частно право – чл.117, чл.118 и чл.119

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

      1.  Молба по чл.119, ал.2 от КМЧП

 1. Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език,
 2. Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд /ако става въпрос за съдебно решение/
 3. Декларация по чл. 117, т.3 и т.4 от КМПЧ с нотариална заверка на подписа 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №14 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга: Безплатно

 

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: до 30 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

29. Установяване наличие на българско гражданство

Наименование на услугата: Установяване наличие на българско гражданство

 

Правно основание:  Наредба № 1  за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал.1

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 1. Молба за установяване наличието на българско гражданство
 2. Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
 3. Документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева, съгласно т.57 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието - по сметка:

        БНБ-ЦУ, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  стая №14 – етаж I-ви, дирекция АИОиУС  

   

Такса на административната услуга: Безплатно

 

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: до 14 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Списък документи
Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Издаване на ьаявление УП 2 и УП 3
Заявление за пресъставяне на акт по гражданско състояние, съставен в чужбина
Искане за издаване на удостоверение/препис-извлечение въз основа на регистрите по гражданско състояние
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
Заявление за издаване на удостоверение за настойничество/попечителство
Заявление за признаване на чуждестранно съдебно решение – по КМЧП
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Назад