Информация за програмата за саниране

СЪОБЩЕНИЕ

2016 г.

 

Уважаеми граждани на община Ботевград, уведомяваме Ви, че продължава кампанията за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), във връзка с което община Ботевград отново стартира информационно - разяснителна кампания, с цел запознаване на всички заинтересовани граждани с изискванията и условията на НПЕЕМЖС, които са посочени в Методическите указания, одобрени от МРРБ, приетите с ПМС № 18 от 29.01.2015г. /обн. ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015г./, изм. с ПМС № 114 от 08.05.2015г., ПМС № 282 от 19.10.2015г. и ПМС № 23/04.02.2016 г./.

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

        - многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обектас жилищно предназначение;

         - многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

 

        Инвестициите за сградите ще се приоритизират като ще се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях.

        ВАЖНО! При оценката на подадените ЗИФП през 2016 г. общината ще подходи с приоритет към многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство ще имат  сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ. 

През 2016 г. съгласно приетите изменения по Програмата и дадените задължителни указания от МРРБ, е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата, но при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. 

       * Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

В тази връзка е важно да се знае, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
 при наличен финансов ресурс по програмата. 

Съгласно изискванията на чл. 25, ал.1 на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), е необходимо гражданите, които желаят да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на енергийно обновяване на жилищната сграда, в която живеят, да учредят Сдружение на собствениците (СС) и да подадат заявление за регистрация в публичния регистър на общината, с оглед заложените в Програмата критерии за допустимост на сградите през 2017г. и с цел кандидатстване със Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП).

Регистрираните сдружения ще фигурират с пореден номер в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост, който се поддържа и се актуализира периодично от община Ботевград и е публикуван на сайта на общината.

Забележка!Регистрираните вече СС на по-ранен етап, които имат регистрация в регистър БУЛСТАТ, следва да подготвят и подадат в общината документи на втори етап, а именно кандидатстване със ЗИФП.

Освен на официалния сайт на община Ботевград, в обозначеното каре, носещо наименованието на НПЕЕМЖС, всяко заинтересовано лице може да проследи текущите изменения и актуална информация по Програмата, която се публикува периодично на интернет-страницата на МРРБ на следния линк:

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Уведомяваме гражданите, че за тяхно улеснение на официалния сайт на общината са публикувани в електронен вид пълен комплект от документи за регистрация на СС (Стъпка 1) и за кандидатстване със ЗИФП (Стъпка 2), Методическите указания за изпълнение на Програмата, както и подробно описание на стъпките за регистрация на СС и указанията за кандидатстване.

Уведомяваме гражданите, които желаят да се снабдят с посочените комплекти от документи за двата етапа и на хартиен носител, че могат да ги получат от гише „Гражданска регистрация и административно обслужване” в „ЦИОГ” на общината - партер.

При наличие на въпроси и неясноти относно подготовката на документите, необходими за регистрацията на СС, както и за кандидатстване, може да се обърнете към съответните служители от общинската администрация,  в стая 14, стая 44 или стая 25, както и да се свържете с нас на тел: 0723/66620; 0723/66611;0723/66628 или на e-mail:

 v.filipova@botevgrad.org ; vtn@botevgrad.org ; gеrgana.nikolova@botevgrad.org

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА!  Моля не сваляйте образци от стария сайт, тъй като има последващи изменения и не са актуални!

 

 

 

Списък документи
Текущи промени по програмата за санирането

Назад