Местни данъци и такси

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси"  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.

Начин на плащане:

- по банков път по сметка на община Ботевград:

ИНВЕСТБАНК АД 

IBAN BG05 IORT 8048 8493 1901 00
BIC IORT BGSF

Кодове за вид плащане:

446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
442500 3% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ
441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
448090 РАЗРЕШИТЕЛНИ ВОДИ

- през сайта на НАП с ПИК на НАП или с КЕП, секция Местни данъци и такси (очаква се)

- на касите на Easy Pay

- чрез системата за електронно разплащане ePay

- на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.

- чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД /включително бивша Сосиете Женерал Експресбанк/, Пощенска банка ЕАД/включително бивша Пиреос банк/

- чрез онлайн банкиране от притежателите на дигитален портфейл в iCard може да последвате следния линк: iCard

Списък документи
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА МПС
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
декларация чл.54, ал.1 от ЗМДТ за лек автомобил
декларация чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
декларация чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
декларация чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
Искане за издаване на документ от МДТ
Възражение за давност
Искане за прихващане или възстановяване
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Д, АЛ. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-А, АЛ. 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Б, АЛ. 1
Заявлние за предоставяне на PIN код за проверка и плащане на местни данъци и такси.
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
Декларация по чл.14 ал.2 от ЗМДТ
Данъчна декларация чл.61н ЗМДТ патентен данък
Данъчна декларация чл.27 от ЗМДТ
Данъчна декларация чл.14, ал.1,4,5 и 6 от ЗМДТ
Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

Назад