Местни данъци и такси

Начини на плащане:

  • По банков път.
  • По касов път на гише МДТ и ЦИОГ - в брой и с картови разплащания чрез POS терминал.
  • Чрез EasyPay.
Списък документи
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА МПС
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
декларация чл.54, ал.1 от ЗМДТ за лек автомобил
декларация чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
декларация чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
декларация чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
Искане за издаване на документ от МДТ
Възражение за давност
Искане за прихващане или възстановяване
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Д, АЛ. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-А, АЛ. 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Б, АЛ. 1
Заявлние за предоставяне на PIN код за проверка и плащане на местни данъци и такси.
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
Декларация по чл.14 ал.2 от ЗМДТ
Данъчна декларация чл.61н ЗМДТ патентен данък
Данъчна декларация чл.27 от ЗМДТ
Данъчна декларация чл.14, ал.1,4,5 и 6 от ЗМДТ

Назад