Местни данъци и такси

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси“  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.

Начин на плащане:

·         по банков път по сметка на община Ботевград:

„ТЕКСИМ БАНК“ АД офис Ботевград

 

IBAN BG94 TEXI  9545 8408 1448 01
BIC 
TEXIBGSF

Кодове за вид плащане:

446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
442500 3% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ
441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
448090 РАЗРЕШИТЕЛНИ ВОДИ

·         през сайта на НАП с ПИК на НАП или с КЕП, секция Местни данъци и такси (очаква се)

·         на касите на Easy Pay

·         на касите на Fast Pay

·         чрез системата за електронно разплащане ePay

·         на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.

·         чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД /включително бивша Сосиете Женерал Експресбанк/, Пощенска банка ЕАД/включително бивша Пиреос банк/

- чрез онлайн банкиране от притежателите на дигитален портфейл в iCard може да последвате следния линк: iCard

Списък документи
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА МПС
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
декларация чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
декларация чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
декларация чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
Искане за издаване на документ от МДТ
Възражение за давност
Искане за прихващане или възстановяване
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Д, АЛ. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-А, АЛ. 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Б, АЛ. 1
Заявлние за предоставяне на PIN код за проверка и плащане на местни данъци и такси.
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
Декларация по чл.14 ал.2 от ЗМДТ
Данъчна декларация чл.61н ЗМДТ патентен данък
Данъчна декларация чл.27 от ЗМДТ
Данъчна декларация чл.14, ал.1,4,5 и 6 от ЗМДТ
Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Назад