ОУ "В. Левски"

ОУ "В. Левски" ОУ “ Васил Левки “ Ботевград върви към своя 100-годишен юбилей през 2012год.

През 1912год. се обособява като самостоятелно начално училище за целия град.

Амбициозен колектив от 10 учители стартира със стремеж за издигане на учебно-възпитателната дейност, като въвежда нови учебни дисциплини, провежда педагогически конференции, обогатява библиотечния фонд.

От 1919 г. до 1944 г. нараства броя на учениците и персонала. Разширява се училищната и извънучилищна дейност и се засажда училищния парк.

През 1956 год. За първи път се открива V клас и училището се преубразува в основно,като с решение на педагогическият съвет приема за патрон името на Апостола на свободата Васил Левски.

Училището се разраства и се налага строителство на нова учебна сграда, което завършва през 1877 г. Тогава започва да функционира плувен басейн. Училището два пъти е обявено за комплексен първенец иенаградено с орден “Кирил и Методий” І степен през 1987 г.

В годините на прехода, въпреки демографския срив, училището продължава да търси пътища за усъвършенствване.

Обособяват се профилирани паралелки с разширено изучаване на музика и изобразително изкуство. За първи път в областта се въвежда ранно чуждоезиково обучение по английски език.

По настоящем училището разполага с обновена, богата материално-техническа база-компюттърни кабинети, мултимедийна техника, плувен басейн и фитнес зала в спортно-възстановителния център на територията на училището. Запазена е традицията за ранно чуждоезиково обучение по английски език.

Въвежда се целодневна форма на обучение.

Извънучебното време на учениците се разнообразява с групи за свободноизбираема подготовка по баскетбол, плуване и фолклорно пеене.

През учебната 2013-2014 година ОУ”В. Левски” работи по следните проекти:

- Проект “Успех” на МОН по Схема “Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП “РЧР”.

- Проект “Квалификация на педагогическите специалисти” на МОН

- Проект “Икономика на бъдещето” на сдружение “Разнообразни и равни”към Фондация “Америка за България”

- Проект “Равно начало, светло бъдеще за децата на България” по схема “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

В училището работят висококвалифицирани педагогически кадри с богат професионален опит и квалификация, включително и за работа в мултиетническа среда.

Част от учениците - роми завършват основното си образование с резултати, които им дават възможност да продължат образованието си в средните училища. Дава се възможност за изява на талантливите деца от ромски произход чрез участието им във фолклорна формация, музикално-артистични и спортни изяви.

Персонал в училище към момента :
Директор – 1;
Помощник-директор по учебната дейност – 1;
Педагогически съветник – 1;

Педагогически специалисти – 23;
- учители – 21;
- възпитатели – 2;

Администрация – 2:
- счетоводител
- завеждащ АС ;

Обслужващ персонал – 5,5:
- майстор работилница - 1;
- огняр – 1;
- портиер – 1;
- чистач – 2,5;

Ученици - 282
Брой паралелки - 15;
- Начален етап - 8;
- Прогимназиален етап - 7;

Назад