"ВиК- Бебреш" ЕООД Ботевград

"ВиК- Бебреш" ЕООД Ботевград

“В и К - Бебреш” ЕООД - гр.Ботевград е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост, създадено с решение №4/17.07.2000г. и регистрирано в Софийски окръжен съд по ф.д. № 134/1989г.

“В и К-Бебреш” ЕООД е с предмет на дейност водоснабдяване, организиране, провеждане и контрол по експлоатация и изграждане на водопроводните и канализационните мрежи.

Дружеството предоставя услугите доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населението и фирмите в община Ботевград като потребителите се делят на:
 - битови и приравнениете към тях обществено-административни, търговски и др.
 - потребители и промишлени и други стопански потребители.

Услугата „доставка на питейна вода” се предоставя на абонатите от цялата община. Цената за тази услуга е еднаква за битови и приравнените към тях обществено-административни, търговски и др. потребители и промишлени и други стопански потребители.

Услугата „отвеждане на отпадъчните води” се предоставя на потребителите от гр.Ботевград и с.Трудовец, частично на потребителите от с.Врачеш, с.Скравена, с.Новачене, с.Литаково, с.Гурково, с.Боженица и в.з.Зелин. Потребителските групи за тази услуга са две – за битови и приравнените към тях обществено-административни потребители и промишлени ил други стопански потребители.

Услугата „пречистване на отпадъчните води” се предоставя само на потребителите от гр.Ботевград и частично на с.Врачеш /85%процента е изградената канализация в селото/.

Потребителските групи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води са две, тъй като степента на замърсеност на отпадните води е различна.

Ръководство, контакти:
Дружеството се ръководи от Цветозар Гаврилов – управител.

Към екипа на дружеството са: Петър Милчев Петров - зам.управител         
Йордан Тошков Йорданов - гл. счетоводител

Седалище на управление:
гр.Ботевград 2140; ул. “Цар Иван Шишман” №27;

тел.: 0723/66 581; 0723/66 164

Факс: 0723/60 074


Назад