РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Списък

1. 2007CB161PO006-2009-1-49 - „Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула“

 

 

Номер на проект:

2007CB161PO006-2009-1-49

Наименование:

„Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната спортна инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула“

Бенефициент:

Община Ботевград

Партньор:

Община Папилула, Сърбия

Източник на финансиране:

Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Начална дата:

28.07.2011г.

Дата на приключване:

03.05.2013г

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Главна цел на проекта е насърчаване  на трансграничното сътрудничество посредством модернизиране на  социалната инфраструктура, в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула.

Основни дейности:

1. Подготовка на проекта. 

2. Управление на проекта.

3.Организация и изпълнение на тръжни процедури. 

4. Ремонт на тренировъчна зала в Ботевград.

5. Изграждане на съблекални и тоалетни в Ботевград. 

6. Ремонт на два тенис корта в Ботевград.

7. Ремонт на четири спортни площадки в Ботевград.

8. Доставка на оборудване за Ботевград.

9. Ремонт на училищна тренировъчна зала /Инвеститирски и строителен надзор в Палилула.

10. Доставка на оборудване в Палилула.

11. Инвеститорски и строителен надзор в Ботевград.

12. Разработване на програми за промотиране на спорт и туризъм и спортни календари

 

programa sport Botevgrad Palilula EN

 

programa sport Botevgrad Palilula BG

 

programa sport Botevgrad Palilula SB

 

 

13. Организация на съвместни срещи.

14.Информация и публичност.

Финансова информация

Общ бюджет:

376 136,50 EUR

 

2. Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO005-1.0.01-0015-C0001

Номер на проект:

58-131-15-15

Наименование:

Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"

Начална дата:

12.01.2009

Дата на приключване:

03.08.2012

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Основната цел на настоящия проект е да осигури проектна готовност на община Ботевград за изграждане на нова градска пречиствателна станция за отпадни води и съпътстващата инфраструктура (довеждащи колектори към нея).

Дейности:

Дейност 1: Разработване на прединвестиционно проучване за изграждане на ГПСОВ и довеждащи колектори в гр. Ботевград

Дейност 2: Осигуряване на нормативна готовност за стартиране на проектиране

Дейност 3: Осигуряване на нормативно съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР

Дейност 4: Разработване на идеен проект за изграждане на ГПСОВ и довеждащи колектори 
Дейност 5: Осигуряване на нормативна готовност на инвестиционния проект за стартиране на строителство
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите

Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект
Дейност 8: Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект

Дейност 9: Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител

Дейност 10: Популяризиране и публичност на проекта

Дейност 11: Организация и управление на проекта

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

1 252 547 BGN

Общ бюджет:

292 010 BGN

БФП:

292 010 BGN

Общо изплатени средства:

292 302 BGN

3. Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO005-2.0.04-0001-C0001

Номер на проект:

29.11.2010

Наименование:

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"

Начална дата:

23.11.2010

Дата на приключване:

23.06.2013

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци за нуждите на общините - Ботевград, Етрополе и Правец

Дейности:

Дейност 1. Проучване и проектиране Прединвестиционни проучвания, Проектиране, ОВОС и КР
Дейност 2. Закупуване на земи 
Дейност 3. Строително-монтажни работи Регионално депо, Довеждаща инфраструктура
Дейност 4. Доставка на машини и съоръжения доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо
Дейност 5. Техническа помощ за управление на проекта Техническа помощ за управление на проекта (включително и извършване на ОДИТ)
Дейност 6. Публичност Изпълнение на дейности по информация и публичност
Дейност 7.1 Строителен надзор изпълнение на независим строителен надзор 
Дейност 7.2 Авторски надзор авторски надзор

 

Партньори

Партньори:

Община Етрополе

Община Правец

Финансова информация

Одобрен бюджет:

14 489 450 BGN

Общ бюджет:

12 818 531 BGN

БФП:

12 250 190 BGN

Общо изплатени средства:

13 925 768 BGN

4. ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO005-1.0.06-0054-C0001

Номер на проект:

DIR-51011116-54-138

Наименование:

ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"

Начална дата:

14.08.2012

Дата на приключване:

30.09.2016

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея

Дейности:

Дейност 1.Техническа помощ 
Дейност 2. Разходи за проучвания и проектиране 
Дейност 3. Строителство 
Дейност 4. Публичност 
Дейност 5. Закупуване на земи / недвижими имоти 
Дейност 6. Одит 
Дейност 7. Надзор по време на строителството

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

19 228 840 BGN

Общ бюджет:

11 379 318 BGN

БФП:

10 871 798 BGN

Общо изплатени средства:

11 749 864 BGN

5. “Инвестираме в нашите деца”

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO001-1.1.01-0110-C0001

Номер на проект:

BG161PO001/1.1-01/2007/072-01

Наименование:

“Инвестираме в нашите деца”

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата:

03.09.2010

Дата на приключване:

03.09.2012

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Общата цел на настоящия проект е да допринесе за превръщането на образователната среда на територията на община Ботевград в привлекателна и достъпна за децата, учениците и техните преподаватели, като същевременно подобри и нейната икономическа рентабилност.

Дейности:

Дейност 1: Мобилизация на проектния екип и изпълнение и управление на проекта;

Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Дейност 3: Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград

Дейност 3: Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград

Дейност 4: Строителен надзор
Дейност 5: Доставка на оборудване за три училища и две детски градини в община Ботевград за три училища и две детски градини в община Ботевград”

Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност 
Дейност 7: Одит на проекта

 

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

4 648 103 BGN

Общ бюджет:

3 576 307 BGN

БФП:

3 576 307 BGN

Общо изплатени средства:

3 576 307 BGN

6. Изграждане, реконструкция и ремонт на брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за предотвратяване на наводненията в село Новачене, община Ботевград

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO001-1.4.06-0050-C0001

Номер на проект:

BG161PO001/1.4-06/2010/012-02

Наименование:

Изграждане, реконструкция и ремонт на брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за предотвратяване на наводненията в село Новачене, община Ботевград

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата:

03.06.2011

Дата на приключване:

03.06.2013

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Общата цел на проекта напълно съответства на общата цел на програмата за подобряване на качеството на живот и работната среда на населението и осигуряване на възможност за устойчиво развитие, чрез предотвратяване на рисковете за живота и здравето на населението от градските агломерации и щетите за тяхното имущество, причинени от наводнения. За постигане на целта се предвижда изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения в коритата на двете реки, преминаващи през с. Новачене, община Ботевград.

Дейности:

дейност 1. Сформиране на екип за управление и мониторинг на проекта
дейност 2. Провеждане на процедура по избор и възлагане на обществена поръчка на изпълнител и сключване на договор с избран кандидат
дейност 3. Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) (дейността се извършва 7,13 и 17 м. от старта за проекта)
дейност 4. Извършване на строителен надзор (дейността се извършва 7,8 и от 13 до 22 м. от старта на проекта)
дейност 5. Извършване на авторски надзор
дейност 6. Отчитане и одит на проекта
дейност 7. Провеждане на информационни дни и осигуряване на публичност по проекта

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

1 052 394 BGN

Общ бюджет:

955 188 BGN

БФП:

955 188 BGN

Общо изплатени средства:

907 429 BGN

7. "Дефилир на духовата музика"

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO001-1.1.10-0049-C0001

Номер на проект:

BG161PO001/1.1-10/2010/017-01

Наименование:

"Дефилир на духовата музика"

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата:

09.08.2011

Дата на приключване:

09.08.2013

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Засилване ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на община Ботевград чрез осигуряване на възможности от нов тип, фокусирани върху развитието на културния живот в община Ботевград, съвместими със съвременните изисквания и потребности на населението от региона и активиране усилията на обществеността в процеса на изграждане на устойчиво развитие на общината и осигуряване на адекватна културна инфраструктура

Дейности:

дейност 1. Организация и управление на проекта 
дейност 2. Изготвяне и провеждане на тръжни порцедури
дейност 3. Поръчка и закупуването на технически съоръжения, необходими за провеждането на проявата
дейност 4. Организиране и провеждане „Дефилир на духовата музика” 
дейност 5. Промотиране и реклама на културното събитие 
дейност 6. Информиране и публичност
дейност 7. Охрана, медицинско и сервизно обслужване
дейност 8. Вътрешен мониторинг и контрол по изпълнение на проекта
дейност 9. Междинно и финално отчитане на проекта
дейност 10. Одит на проекта

 

Партньори

Партньори:

Народно читалище „Христо Ботев 1884” – гр. Ботевград

Финансова информация

Одобрен бюджет:

523 564 BGN

Общ бюджет:

483 320 BGN

БФП:

479 983 BGN

Общо изплатени средства:

455 984 BGN

8. „Ние сме част от Вас“

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO001-1.1.11-0016-C0001

Номер на проект:

BG161РО001/1.1-12/2011/016-01

Наименование:

„Ние сме част от Вас“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"

Дата на решение на договарящия орган:

01.11.2011

Начална дата:

28.12.2011

Дата на приключване:

29.09.2014

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в градския център и допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността.

Дейности:

Дейност 1. Провеждане на мерки за публичност и информираност 
Дейност 2. Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство. Подобряване достъпа за хора с увреждания до двата ЦНСТ (дейността се извършва от 6 до 13 м. и 29,90 и 31 м. )
Дейност 3. Доставка на оборудване и обзавеждане за двата ЦНСТ (дейността се извършва от 16 до 20 м. и 29,90 и 31 м. )
Дейност 4. Провеждане на заключителна пресконференция за проекта

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

1 505 006 BGN

Общ бюджет:

1 369 494 BGN

БФП:

1 369 494 BGN

Общо изплатени средства:

1 373 186 BGN

9. Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO001-3.1.03-0050-C0001

Номер на проект:

BG161PO001/3.1-03/2010/045-01

Наименование:

Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата:

06.03.2012

Дата на приключване:

18.12.2014

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Описание на проекта:

Основната цел на настоящото проектно предложение е възстановяване и съхраняване на културно-историческите ресурси, овладяването на нови природни и обществени терени на община Ботевград за предлагане на конкурентни и търсени от пазара специализирани форми на туризма и увеличаване на приноса на туризма за устойчиво социално-икономическо развитие на Общината и трудовата заетост на нейното население.

Дейности:

Дейност 1: Управление, мониторинг и контрол на проекта 
Дейност 2: Публичност на проекта 
Дейност 3: Процедури за избор на изпълнители 
Дейност 4: Изпълнение на строително-ремонтни работи 
Дейност 5: Авторски надзор 
Дейност 6: Строителен надзор 
Дейност 7: Одит 
Дейност 8: Финализиране на проекта

 

Партньори

Партньори:

Българска туристическа камара

Финансова информация

Одобрен бюджет:

3 321 660 BGN

Общ бюджет:

3 394 992 BGN

БФП:

3 321 660 BGN

Общо изплатени средства:

2 581 999 BGN

10. "Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г."

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG161PO001-5.3.03-0012-C0001

Номер на проект:

BG161PO001/5-03/2013/012-01

Наименование:

"Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г."

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"

Начална дата:

19.12.2013

Дата на приключване:

19.08.2015

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Общата цел на проектното предложение е изработване на ИПГВР на град Ботевград, който осигурява пространствена и времева обвързаност на проекти и дейности, инвестиционни намерения , което да доведе до устойчиво градско развитие и преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

Дейности:

Дейност 1.Организация и управление на проекта

Дейност 2. Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ботевград за периода 2014-2020г.;

Дейност 4. Одит на проекта;

Дейност 5. Информираност и публичност по проекта;

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

197 272 BGN

Общ бюджет:

168 117 BGN

БФП:

168 117 BGN

Общо изплатени средства:

159 711 BGN

11. „Разкриване и функциониране на услугата ЦНСТ за деца“

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG051PO001-5.2.12-0002-C0001

Номер на проект:

BG051PO001-5.2.12/D01-32/25.07.2014

Наименование:

„Разкриване и функциониране на услугата ЦНСТ за деца“

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Начална дата:

25.07.2014

Дата на приключване:

01.11.2015

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 2 бр.

Дейности:

Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип.

Дейност 1: Организация и управление на проекта.

Дейност 2: Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и настаняване в новоразкритата услуга

Дейност 3: Подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга
Дейност 4: Информиране и публичност

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

314 304 BGN

Общ бюджет:

213 558 BGN

БФП:

213 558 BGN

Общо изплатени средства:

213 550 BGN

12. Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики.

Идентификация

Номер на проект от ИСУН:

BG051PO002-1.3.04-0021-C0001

Номер на проект:

A10-13-21

Наименование:

Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики.

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"

Дата на решение на договарящия орган:

01.11.2011

Начална дата:

20.01.2012

Дата на приключване:

20.05.2013

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Подобряване на процеса на разработване и изпълнение на национални и местни политики в община Ботевград

Дейности:

Дейност 1. Подготовка на тръжната документация и провеждане на търг по ЗОП 
Дейност 2. Извършване на междина оценка на въздействието на ОПР 
Дейност 3. Създаване на условия за участие на гражданите в процеса на формиране на политики и вземане на решения за местното развитие 
Дейност 4. Изграждане на система за мониторинг на общинския план на община Ботевград 
Дейност 5. Дейности за информация и публичност 
Дейност 6. Извършване на одит

 

Финансова информация

Одобрен бюджет:

367 408 BGN

Общ бюджет:

316 040 BGN

БФП:

316 040 BGN

Общо изплатени средства:

316 026 BGN

13. Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица"

Идентификация

Номер на проект:

23/321/01443/12.12.2013

Наименование:

„Подобряване качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица"

Бенефициент:

Община Ботевград

Източник на финансиране:

ЕЗФ , ДФЗ „Програма за развитие на селските райони“

Начална дата:

12.12.2013

Дата на приключване:

12.06.2015

Статус:

Приключен

Описание

Описание на проекта:

Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Скравена, с. Новачене и с. Литаково и разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково и Радотина

Финансова информация

Общ бюджет:

4787822,11 BGN


Назад