Селско стопанство и екология

Начини на плащане:

По банков път.
По касов път на гише ЦИОГ.

Списък

1. 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Наименование на услугата:  2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

 

Правно основание: Закон за пчеларството - чл. 8

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление

2.      Документ за собственост за мястото на пчелина

     

      Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

      Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

     

      Такса на административната услуга: не се заплаща

 

      Срок за изпълнение на услугата:

      Обикновена услуга: 7 дни

     

       Срок на действие на индивидуалния административен акт:

       Няма нормативно регламентиран срок

 

 

 

      Адрес и телефон за справка:

      площад „Освобождение“ №13, ет.2

      Главен  експерт „ООС и УО”

      тел.: 0723/69-128

2. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Наименование на услугата: 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 

Правно основание: -  Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение за наследници ( в случай на необходимост)
  3. Копие актуална скица
  4. Удостоверение от ДГС, че имотът не попада в горски фонд

      Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

      Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

 

     Такса на административната услуга:

     1,00 лв. на корен

 

     Срок за изпълнение на услугата:

     Обикновена услуга: 14 дни

     Срок на действие на индивидуалния административен акт:

      З дни

 

     Адрес и телефон за справка:

     площад „Освобождение“ №13, ет.2

     Главен  експерт „ООС и УО”

     тел.: 0723/69-128

 

3. 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Наименование на услугата: 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

 

Правно основание: -  Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 3

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение за наследници ( в случай на необходимост)
  3. Копие актуална скица
  4. Удостоверение от ДГС, че имотът не попада в горски фонд

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

 

Такса на административната услуга:

1,00 лв. на корен

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: 14 дни

 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 

 З дни

 

 Адрес и телефон за справка:

 площад „Освобождение“ №13, ет.2

  Главен  експерт „ООС и УО”

  тел.: 0723/69-128

 

 

4. 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Наименование на услугата:  2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Правно основание: Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2

 

Необходими документи

1. Сигнал до кмета на общината

2. Санитарна експертиза за състоянието на дървото

    

     Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

     Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

 

Такса на административната услуга: не се заплаща такса

 

Срок за изпълнение на услугата:

      Обикновена услуга: 14 дни

     

     Адрес и телефон за справка:

     площад „Освобождение“ №13, ет.2

     Главен  експерт „ООС и УО”

     тел.: 0723/69-128

5. 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

 

Наименование на услугата: 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

 

Правно основание: Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.    Заявление по образец

2.  Допълнителни документи, съобразно правилата на общинската администрация

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦАО – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

0.50 лв. куб.

Срок за изпълнение на услугата:

1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

 

Наименование на услугата: 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

 

Правно основание: Закон за лечебните растения - чл. 46, т. 3

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦАО – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

20.00 лв

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Наименование на услугата: 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

 

Правно основание: Закона за устройство на територията - чл. 62, ал. 10

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.  Документ за собственост (при необходимост);

2.  Актуална скица, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;

3.  Копие от протокола за трасиране на земеделска земя;

4.  Заявление

 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦАО – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

105.00 лв. /15.00лв. + 3x30.00лв. за членовете на експертната комисия/

 

Срок за изпълнение на услугата:

30 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

8. 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Наименование на услугата: 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 

Правно основание: Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец

2.      Вносна бележка за платена такса или копие от платежно нареждане.

3.      Списък на участниците в организираното събиране на билката – трите имена, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл.26, ал.2 от ЗЛР

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦАО – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

20.00 лв..

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Наименование на услугата: 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

Правно основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 19

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:


1. Становище за охарактеризиране на отпадъка
2. Регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦАО – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

5.00 лв. - за битови

10.00 лв. - за строителни

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

Наименование на услугата: 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

Правно основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 19

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:


1. Становище за охарактеризиране на отпадъка
2. Регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦАО – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

5.00 лв. - за битови

10.00 лв. - за строителни

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

Наименование на услугата: 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

Правно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 12, ал. 2

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:  ЦАО – Гише „Деловодство и информация“

Такса на административната услуга:

20.00 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

4 дни

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък документи
Заявление за издаване на разрешение за сеч
Декларация по Закона за ветеринарно-медицинската дейност
Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Заявление за издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Заявление за експертна оценка на дървесина и храстова растителност
Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебни растения
Заявление за издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
Протокол от преброяване на безстопанствени кучета 2022г

Назад