Селско стопанство и екология

Начини на плащане:

По банков път.
По касов път на гише ЦИОГ.

Списък

1. 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Наименование на услугата:  2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

 

Правно основание: Закон за пчеларството - чл. 8

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление

2.      Документ за собственост за мястото на пчелина

     

      Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

      Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

     

      Такса на административната услуга: не се заплаща

 

      Срок за изпълнение на услугата:

      Обикновена услуга: 7 дни

     

       Срок на действие на индивидуалния административен акт:

       Няма нормативно регламентиран срок

 

 

 

      Адрес и телефон за справка:

      площад „Освобождение“ №13, ет.2

      Главен  експерт „ООС и УО”

      тел.: 0723/69-128

2. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Наименование на услугата: 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 

Правно основание: -  Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение за наследници ( в случай на необходимост)
  3. Копие актуална скица
  4. Удостоверение от ДГС, че имотът не попада в горски фонд

      Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

      Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

 

     Такса на административната услуга:

     1,00 лв. на корен

 

     Срок за изпълнение на услугата:

     Обикновена услуга: 14 дни

     Срок на действие на индивидуалния административен акт:

      З дни

 

     Адрес и телефон за справка:

     площад „Освобождение“ №13, ет.2

     Главен  експерт „ООС и УО”

     тел.: 0723/69-128

 

3. 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Наименование на услугата: 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

 

Правно основание: -  Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 3

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение за наследници ( в случай на необходимост)
  3. Копие актуална скица
  4. Удостоверение от ДГС, че имотът не попада в горски фонд

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

 

Такса на административната услуга:

1,00 лв. на корен

 

Срок за изпълнение на услугата:

Обикновена услуга: 14 дни

 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 

 З дни

 

 Адрес и телефон за справка:

 площад „Освобождение“ №13, ет.2

  Главен  експерт „ООС и УО”

  тел.: 0723/69-128

 

 

4. 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Наименование на услугата:  2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Правно основание: Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2

 

Необходими документи

1. Сигнал до кмета на общината

2. Санитарна експертиза за състоянието на дървото

    

     Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

     Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

 

Такса на административната услуга: не се заплаща такса

 

Срок за изпълнение на услугата:

      Обикновена услуга: 14 дни

     

     Адрес и телефон за справка:

     площад „Освобождение“ №13, ет.2

     Главен  експерт „ООС и УО”

     тел.: 0723/69-128

5. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Наименование на услугата: 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Правно основание: Закон за горите - чл. 211, ал. 4

 

Необходими документи за изпълнение на услугата:

 

1. Разрешително за отсичане

2. Данни за регистрационния номер на транспортното средство и трите имена на водача, датата на превоза и местата откъдето и докъдето се транспортира дървесината

  

     Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

     Гише „Деловодство и информация” – ЦИОГ на община Ботевград - партер

 

Такса на административната услуга: не се заплаща такса

 

 

Срок за изпълнение на услугата:

Експресна услуга: веднага

 

     Адрес и телефон за справка:

     площад „Освобождение“ №13, ет.2

     Главен  експерт „ООС и УО”

     тел.: 0723/69-128

 

 

 

 

 

 

Списък документи
Заявление за издаване на разрешение за сеч
Декларация по Закона за ветеринарно-медицинската дейност
Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Назад