Териториално и селищно устройство

Начини на плащане:

  • По банков път.
  • По касов път на гише ЦИОГ.
Списък

1. Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП

Правно основание: чл. 124а от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.Заявление по образец
2.Документ за собственост
3.Удостоверение за наследници (при необходимост)
4.Задание за изработване на проект за ПУП по чл.125, ал.1 от ЗУТ
5.Копие от действащ ПУП-ПР, ПЗ, ПУР, ПУП-ПП
6.Скица – предложение за ПУП
7.Актуална скица на ПИ
8.Комбинирана скица за пълна или частична идентичност
9.Геодезическо заснемане и доказателства за законност на съществуващите сгради (при необходимост)
10.Декларации съгласие с нотариална заверка на подписите (при необходимост)
11.Съгласувателно становище на РИОСВ – София (чл.125, ал.7 от ЗУТ)
12.Становище от Министерство на културата за съгласуване на заданието за изработване на проект за изменение на ПУП (при необходимост)
13.Пълномощно (при необходимост)
14.Други

Такса на административната услуга:

До два поземлени имоти (УПИ, ПИ) – 50 лв.
От два до пет поземлени имота (УПИ, ПИ) – 100 лв.
Над пет поземлени имота (УПИ, ПИ) – 200лв.

Срок за изпълнение на услугата:

1 месец

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:
площад „Освобождение“ №13,
Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21 тел. 0723 / 69-147

2. Одобряване на проект за ПУП

Наименование на услугата: Одобряване на проект за ПУП

Правно основание: чл. 129 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Проект на ПУП в цифров(CAD формат) и графичен вид

3.      Разрешение или Заповед за допускане изработване на ПУП

4.      Документ за собственост

5.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

6.      Решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ във връзка с ПУП по чл. 16, ал. 1

7.      Решение на комисията по чл.17 от ЗОЗЗ (при необходимост)

8.      Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества 

9.      Извадка от КРНИ за съседните имоти

10.  Пълномощно (при необходимост)

11.  Други

Такса на административната услуга:  

Няма                                          

 

Срок за изпълнение на услугата:

С решение на Общински съвет1 месец след приемане на проекта от ОЕСУТ

Със заповед на кмета – 14 дни след приемане на проекта от ОЕСУТ

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

3. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

 

 

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

Правно основание: чл. 135 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост/учредено право на строеж и др.

3.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

4.      Задание за изработване на проект за Подробен устройствен план (чл.125, ал.1 от ЗУТ)

5.      Копие от действащ ПУП-ПР, ПЗ, ПУР, ПУП-ПП

6.      Скица – предложение за ПУП

7.      Актуална скица на ПИ

8.      Комбинирана скица за пълна или частична идентичност

9.      Геодезическо заснемане и доказателства за законност на съществуващите сгради (при необходимост)

10.  Декларации съгласие с нотариална заверка на подписите (при необходимост)

11.  Съгласувателно становище на РИОСВ – София (чл.125, ал.7 от ЗУТ)

12.  Становище от Министерство на културата за съгласуване на заданието за изработване на проект за изменение на ПУП (при необходимост)

13.  Пълномощно (при необходимост)

14.  Други

Такса на административната услуга:

До два поземлени имоти (УПИ, ПИ) – 50 лв.

От два до пет поземлени имота (УПИ, ПИ) – 100 лв.

Над пет поземлени имота (УПИ, ПИ) – 200лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

4. Одобряване на проект за изменение на ПУП

 

 

Наименование на услугата: Одобряване на проект за изменение на ПУП

Правно основание: чл. 129 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Проект за изменение на ПУП в цифров(CAD формат) и графичен вид

3.      Разрешение или Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП

4.      Документ за собственост/учредено право на строеж и др.

5.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

6.      Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества

7.      Пълномощно (при необходимост)

8.      Извадка от КРНИ за съседните имоти

9.      Други

Такса на административната услуга:

Няма

 

Срок за изпълнение на услугата:

С решение на Общински съвет1 месец след приемане на проекта от ОЕСУТ

Със заповед на кмета – 14 дни след приемане на проекта от ОЕСУТ

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

5. Изработване на комбинирана скица

 

 

Наименование на услугата: Изработване на комбинирана скица

Правно основание:  чл.140, ал.2 от ЗУТ и чл.16, ал.3 от ЗКИР

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост

3.      Актуална скица от АГКК / Скица на ПИ

4.      Пълномощно (при необходимост)

5.      Други

Такса на административната услуга:

За физически лица – 35 лв.

За юридически лица – 70 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

6. Издаване на удостоверение за идентичност

 

 

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за идентичност

Правно основание:  ЗУТ и ЗКИР

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост

3.      Извадка /справка/ от АГКК

4.      Пълномощно (при необходимост)

5.      Други

Такса на административната услуга:

30 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

7. Издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР

 

 

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР

Правно основание:  чл.54а, ал.3 от ЗКИР

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост

3.      Виза за проектиране/копие от ПУП

4.      Екзекутивна документация на сградите (одобрен ИП) или на подземните проводи и съоръжения – копие

5.      Разрешение за строеж/Акт за узаконяване – копие

6.      Протокол образец 2 за строителна линия и ниво – копие

7.      Протокол образец 15 за приемане на строежа – копие

8.      Геодезическо заснемане (проект) изготвено от правоспособно лице по кадастър. Проектът да бъде предаден в графичен и цифров вид във формат (CAD) съгласно чл.12, т.5 от ЗКИР и да съдържа данни от геодезически измервания

9.      Пълномощно (при необходимост)

10.  Други

Такса на административната услуга:

30 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

8. Издаване на копие от регулационен / застроителен план и трасировъчни данни

 

Наименование на услугата: Издаване на копие от регулационен / застроителен план и трасировъчни данни

Правно основание: ЗУТ

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост

3.      Пълномощно (при необходимост)

4.      Други

Такса на административната услуга:

За физически лица –    РП – 12лв. ЗП – 10лв.     ТД – 40лв.

За юридически лица – РП – 24лв.             ЗП – 20лв.     ТД – 80лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

 

9. Издаване на удостоверения за обстоятелства и факти по ТСУ

 

 

Наименование на услугата: Издаване на удостоверения за обстоятелства и факти по ТСУ

Правно основание: ЗУТ

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост

3.      Актуална скица от АГКК / Скица на ПИ (при необходимост)

4.      Пълномощно (при необходимост)

5.      Други

Такса на административната услуга:

30 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Отдел: „Териториално и селищно устройство“ етаж 2, стая 21

тел. 0723 / 69-147

10. Издаване на виза за проектиране

 

 

Наименование на услугата: Издаване на виза за проектиране

Правно основание: чл. 140 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или друго вещно право.

3.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

4.      Съгласие на съсобствениците на имота с нотариално заверени подписи

5.      Актуална скица на ПИ

6.      Комбинирана скица от кадастрална карта и действащ регулационен план

7.      ПУП- ПР, ПЗ /ПУП-Парцеларен план/, влязъл в законна сила

8.      Скица – мотивирано предложение за местоположението на строежа

9.      Доказателства за законен строеж  – (при преустройство и промяна предназначението на част или на цяла сграда)

10.  Пълномощно (при необходимост)

11.  Други

Такса на административната услуга:

За физически лица – 25 лв.

За юридически лица – 50 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

11. Определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Наименование на услугата: Определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Правно основание: чл. 157 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Разрешение за строеж

4.      Договор с лице, упражняващо строителен надзор /технически ръководител/

5.      Диплома на техническия ръководител

6.      Платежно за внесен депозит за възст. на настилката (при необходимост)

7.      Разрешение за извозване на земни маси (при необходимост)

8.      Пълномощно (при необходимост)

9.      Други

Такса на административната услуга:

Няма

 

Срок за изпълнение на услугата:

14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

12. Въвеждане в експлоатация на строежи от V категория

 

 

Наименование на услугата: Въвеждане в експлоатация на строежи от V категория

Правно основание: чл. 177 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Разрешение за строеж (акт за узаконяване)

4.      Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултати от проверките на достигнатите контролни нива

5.      Заверена заповедна книга

6.      Акт образец 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването

7.      Акт образец 14 за приемане на конструкцията

8.      Акт образец 15 по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения

9.      Сертификати, удостоверяващи съответствието на вложените строителни материали с основните изисквания към строежа

10.  Документ от агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация (при необходимост)

11.  Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

12.  Заверен технически паспорт на строежа

13.  Удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, придружено с актуална скица

14.  Пълномощно (при необходимост)

15.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

13. Въвеждане в експлоатация на строежи от IV

 

 

Наименование на услугата: Въвеждане в експлоатация на строежи от IV категория

Правно основание: чл. 177 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Разрешение за строеж (акт за узаконяване)

4.      Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултати от проверките на достигнатите контролни нива

5.      Заверена заповедна книга

6.      Акт образец 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването

7.      Акт образец 14 за приемане на конструкцията

8.      Акт образец 15 по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения

9.      Окончателен доклад от строителен надзор

10.  Сертификати, удостоверяващи съответствието на вложените строителни материали с основните изисквания към строежа

11.  Документ от агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация (при необходимост)

12.  Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

13.  Заверен технически паспорт на строежа

14.  Удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, придружено с актуална скица

15.  Пълномощно (при необходимост)

16.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград

Срок за изпълнение на услугата:

7 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

14. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 

 

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 

Правно основание: чл. 181 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Разрешение за строеж

4.      Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултати от проверките на достигнатите контролни нива

5.      Акт образец 14 за приемане на конструкцията

6.      Други актове и протоколи издавани по време на строежа

7.      Пълномощно (при необходимост)

8.      Други

Такса на административната услуга:

30 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

15. Издаване на удостоверение за търпимост

 

 

Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за търпимост

 

Правно основание: §127 от ПЗР към ЗИДЗУТ

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

4.      Нотариално заверена декларация за годината на построяване на строежа или други доказателства

5.      Цветно копие от актуална скица на имота – комбинирана скица – кадастър и регулация

6.      Копие от действащия застроителен план на имота

7.      Геодезическо заснемане с имотни и регулационни граници, контури и височини на сградите

8.      Конструктивно становище от инженер конструктор установяващо състоянието на конструкцията на сградата

9.      Пълномощно (при необходимост)

10.  Други

Такса на административната услуга:

100 лв.

 

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

16. Допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения

 

 

Наименование на услугата: Допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения

 

Правно основание: чл. 154 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Документ, удостоверяващ качеството възложител

4.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

5.      Актуална скица / с виза за проектиране (при необходимост)

6.      ПУП- ПР, ПЗ /ПУП-Парцеларен план /, влязъл в законна сила

7.      Три копия от инвестиционния проект

8.      Предварителни договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

9.      Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества

10.  Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, изготвена от консултант като комплексен доклад

11.  Пълномощно (при необходимост)

12.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград

 

Срок за изпълнение на услугата:

с комплексен доклад от консултантска фирма – 14 дни

с решение на ОЕСУТ – 1 месец

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

17. Одобряване / съгласуване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж с извършена ОСИП от регистрирана фирма – консултант

 

 

Наименование на услугата: Одобряване / съгласуване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж с извършена ОСИП от регистрирана фирма – консултант

 

Правно основание: чл. 144, чл. 148 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Документ, удостоверяващ качеството възложител

4.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

5.      Договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост

6.      Документи, доказващи наличието на необходимите съгласия

7.      ПУП- ПР, ПЗ /ПУП-Парцеларен план /, влязъл в законна сила

8.      Доказателства за лицето-извършител на незаконен строеж – при наличие на незаконен строеж в недвижим имот

9.      Доказателства за законен строеж

10.  Актуална скица / с виза за проектиране (при необходимост)

11.  Три копия от инвестиционния проект

12.  Документи за проектантска правоспособност и застраховка на лицата, изработили инвестиционните проекти

13.  Предварителни договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

14.  Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества

15.  Разрешение от общинските органи за премахване на дървестната растителност

16.  Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, изготвена от консултант като комплексен доклад

17.  Пълномощно (при необходимост)

18.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград

 

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

18. Одобряване / съгласуване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж с решение на ОЕСУТ

 

 

Наименование на услугата: Одобряване / съгласуване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж с решение на ОЕСУТ

 

Правно основание: чл. 144, чл. 148 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Документ, удостоверяващ качеството възложител

4.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

5.      Договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост

6.      Документи, доказващи наличието на необходимите съгласия

7.      ПУП- ПР, ПЗ /ПУП-Парцеларен план /, влязъл в законна сила

8.      Доказателства за лицето-извършител на незаконен строеж – при наличие на незаконен строеж в недвижим имот

9.      Доказателства за законен строеж

10.  Актуална скица / с виза за проектиране (при необходимост)

11.  Три копия от инвестиционния проект

12.  Документи за проектантска правоспособност и застраховка на лицата, изработили инвестиционните проекти

13.  Предварителни договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

14.  Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества

15.  Разрешение от общинските органи за премахване на дървестната растителност

16.  Пълномощно (при необходимост)

17.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград

 

Срок за изпълнение на услугата: 1 месец

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

19. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

 

 

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

 

Правно основание: чл. 147 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Документ, удостоверяващ качеството възложител

4.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

5.      Договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост

6.      Документи, доказващи наличието на необходимите съгласия

7.      ПУП- ПР, ПЗ /ПУП-Парцеларен план /, влязъл в законна сила

8.      Ситуационна скица, съгласно чл.153, ал.1 от ЗУТ

9.      Становище на инженер-конструктор за строежите по чл.147, ал.1, т.1,4,5 и 7 от ЗУТ с указания за изпълнението им

10.  Становище на инженер-конструктор, на електроинженер и/или инженер по топлотехника за строежите по чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им

11.  Становище, с което са определени условията за присъединяване към електро разпределителната мрежа за строежите по чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ

12.  Пълномощно (при необходимост)

13.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград

 

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

20. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и рекламно – информационни елементи

 

 

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и рекламно – информационни елементи

 

Правно основание: чл. 56 и чл. 57 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост, договор със собственика и/или съгласие от собствениците, удостоверяващ правото да се постави преместваем обект

3.      Актуална скица на имота

4.      Комбинирана скица на имота (при необходимост)

5.      Скица – виза за разполагане на преместваем обект, издадена от Гл. архитект

6.      Схема на СОС (при необходимост)

7.      Три копия от проектната документация съгласно Наредба за ПОРИМДЕ

8.      Копие на удостоверение за въвеждане в експлоатация (при необходимост)

9.      Предварителни договори с експлоатационните дружества (при необходимост)

10.  План за безопасност и здраве (при необходимост)

11.  Пълномощно (при необходимост)

12.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград

 

Срок за изпълнение на услугата: 1 месец

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

21. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

 

Наименование на услугата: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

Правно основание: чл. 150 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Необходими документи за изпълнение на услугата:

1.      Заявление по образец (изтегли)

2.      Документ за собственост или учредено право на строеж

3.      Документ, удостоверяващ качеството възложител

4.      Удостоверение за наследници (при необходимост)

5.      Договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост

6.      Документи, доказващи наличието на необходимите съгласия

7.      ПУП- ПР, ПЗ /ПУП – Парцеларен план /, влязъл в законна сила

8.      Актуална скица / с виза за проектиране (при необходимост)

9.      Три копия от инвестиционния проект

10.  Документи за проектантска правоспособност и застраховка на лицата, изработили ПУП и инвестиционните проекти

11.  Предварителни договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

12.  Съгласувателни писма от централните и териториалните администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества

13.  Оценка за съответствие на инвестиционен проект с комплексен доклад от консултантска фирма (ако има такава)

14.  Пълномощно (при необходимост)

15.  Други

Такса на административната услуга:

Определя се от длъжностно лице при отдел ТСУ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград с 30% увеличение съгласно чл.150, ал.4 от ЗУТ

 

Срок за изпълнение на услугата: 1 месец след приемане на ПУП от ОЕСУТ

При наличие на несъответствие и/или липса на подадени документи, ще бъдете уведомени в 7 дневен срок от подаване на заявлението. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след отстраняване на несъответствията !

Адрес и телефон за справка:

площад „Освобождение“ №13,

Главен архитект: етаж 2, стая 46

тел. 0723 / 69-112

Списък документи
Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Заявление за издаване на разрешение за строеж
Заявление за одобряване на подробен устройствен план
Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП
Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП
Заявление за изработване на комбинирана скица
Заявление за издаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИР
Издаване на копие от регулационен / застроителен план и трасировъчни данни
Заявление за издаване на виза за проектиране
Заявление за определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
Заявление за въвеждане в експлоатация на строежи от V категория
Заявление за въвеждане в експлоатация на строежи от IV категория
Заявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
Заявление за допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения
Заявление за издаване на разрешение за строеж по чл.147 от ЗУТ (без одобряване на инвестиционен проект)
Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект
Заявление за ОИСП, съгласно чл.142 ал.6 т.1 от ЗУТ, за одобряване на комплексен проект за ивестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж

Назад