Териториално и селищно устройство

Списък на административните услуги, срокове за изпълнение и такси.  => Преглед

Всички услуги от списъка могат да се предоставят и като електронни. => Преглед 

Начини на плащане:

- По банков път.

- По касов път на гише ЦИОГ.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Списък документи
Адм.Услуги-ТСУ
Заявление за разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план (1986)
Заявление за издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти (1989)
Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (1990)
Заявление за издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба (1991)
Заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии (1992)
Заявление за издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (1993)
Заявление за допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове (2001)
Заявление за издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии (2002)
Заявление за издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините (2004)
Заявление за учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост (2005)
Заявление за съгласуване на идейни инвестиционнни проекти (2023)
Заявление за одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени (2024)
Заявление за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (2025)
Заявление за издаване на скици за недвижими имоти (2027)
Заявление за издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението (2041)
Заявление за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти (2043)
Заявление за съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (2054)
Заявление за издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове (2060)
Заявление за допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения (2061)
Заявление за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория (2062)
Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверение за степен на завършеност на строеж (2063)
Заявление за издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти (2064)
Заявление за одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация (2065)
Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя (2070)
Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти (2081)
Заявление за издаване на удостоверение за идентичност (2082)
Заявление за издаване на виза за проектиране (2083)
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост (2084)
Заявление за издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план /Съоръжения подлежащи на нанасяне в специализирани карти/ (2085)
Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него (2090)
Заявление за проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (2097)
Заявление за справки (устни и писмени) от кадастъра (2099)
Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя (2103)
Заявление за изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми (2111)
Заявление за издаване на разрешение за строеж (2112)
Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока (2113)
Заявление за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти (2114)
Заявление за одобряване изменението на кадастрален план (2115)
Заявление за прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици (2116)
Заявление за одобряване на подробен устройствен план (2117)
Заявление за издаване на удостоверения за обстоятелства и факти по ТСУ (2119)
Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (2120)
Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект (2130)
Заявление за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях (2517)
Заявление за изменение на план на новообразувани имоти (2518)
Заявление за издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж (2956)
Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване (2984)
Заявление за издаване на комбинирана скица
Заявление за издаване на копие-извадка от съвместени кадастрална карта и регулационен план
Заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти (ОСИП) по реда на чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
Заявление за заверяване на екзекутивна документация
Заявление за издаване на акт за узаконяване
Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
Заявление за прилагане на допълнителни документи към преписка
Заявление за повече от един заявители
Заявление за проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (2098)
Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи (2100)
Заявление за издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони (2121)
Заявление за съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица (2394)
Заявление за одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве (2667)
Заявление за промяна на предназначението на сгради (2879)

Назад