Заявление за достъп до обществена информация

Образец - Приложение 1 към Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Ботевград утвърдени със Заповед №ОА-928/31.12.2019 г. на Кмета на община Ботевград.

Списък документи
Заявление за достъп до обществена информация - Образец

Назад