Дневен ред

Дневен ред за редовно заседание на 24.09.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.07.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.06.2020 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.05.2020 година
невен ред за редовно заседание на 30.04.2020 година

Решения на Общински съвет

Решения на ОбС от 2020г.
Решения на ОбС от 2019г.
Решения на ОбС от 2018г.

Наредби

1. Наредба за таксиметров превоз
2. НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ,ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
3. Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
4. Наредба ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
5. Наредба ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ
6. Наредба за условията и реда за организиране на допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини в община Ботевград
7. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
8. за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград / м. януари 2018
9. Наредба ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА / актуализация от месец Юни 2018 г.
10. Наредба ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. актуализация: Месец август 2019
11. Наредба ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
12. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД.
13. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА / нова м.септември 2019 г/.
14. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Ботевград
15. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
16. Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград.
17. Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Ботевград
18. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград / актуализация м. май.2020
19. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД - с актуализация м. май.2020
20. Наредба ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД.
Виж всички ...