Имоти

Поземлен имот в с. Новачене УПИ III

УПИ III-862  - за обществено - обслужваща дейност и жилищно строителство с урегулирана площ от 2210кв.м., празен, незастроен с уредени регулационни сметки, в кв.27 по плана на с.Новачене.

22 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Новачене УПИ XVI

УПИ XVI за общ. обслужваща и производствена дейност с урегулирана площ от 3550кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен, в кв.41 по плана на с.Новачене.

22 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Новачене УПИ XV

УПИ XV  с урегулирана площ от 1065 кв.м., празен с уредени рег.сметки, празен, незастроен в кв.41 по плана на с.Новачене.

22 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Новачене УПИ IV

УПИ VIII-802 с урегулирана площ от 608 кв.м., празен с уредени рег.сметки, празен, незастроен в кв.80 по плана на с.Новачене.

22 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Новачене УПИ VIII

УПИ VIII-802 с урегулирана площ от 665 кв.м., празен с уредени рег.сметки, празен, незастроен в кв.80 по плана на с.Новачене.

22 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Новачене кв.280

Поземлен имот №280.79 с площ от 752кв.м. празен, незастроен в кадастрален район 280,м. "Конопище", с. Новачене, АОС-частна №2062 /15.01.2015г./

22 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Гурково

Продажба на УПИ IX-173 в кв.32 по плана на с.Гурково, Община Ботевград, с урегулирана площ от 915 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със ЗП-65кв.м., построена 1956г.

22 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.404

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.404 с площ от 2119кв.м., заедно със застроените в него сгради с идентификатор 05815.305.404.1 и с идентификатор 05815.305.404.2 по КК на гр. Ботевград, представляващ УПИ I - за общински детски комплекс в кв....

20 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Скравена УПИ IV

УПИ IV с урегулирана площ от 1000кв.м., с уредени регулационни сметки, незастроен терен в кв.53 по плана на с.Скравена, община Ботевград.

20 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Скравена УПИ III

УПИ III с урегулирана площ от 1000кв.м., с уредени регулационни сметки, незастроен терен в кв.53 по плана на с.Скравена, община Ботевград.

20 Април 2016г.   Прочети ...