Обяви

Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София

21 Март 2023   Прочети ...


Инвестиционно предложение за изграждане на складово-логистична база и паркинг" на "ВИ-ПИ-ГРУП" ЕООД

20 Март 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Специалист ТСУ .

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно / средно-техническо.  2. Професионале...

20 Март 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 17.03.2023г.

17 Март 2023   Прочети ...


Обявление  за отчуждаване на част от недвижим имот, попадаща улица-тупик с о.т 90а – 90б с ширина 3.50 м. в кв. 38 по регулационния план на гр. Ботевград 

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост , СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на част от недвижим имот, попадаща улица-тупик с о.т 90...

17 Март 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има го...

14 Март 2023   Прочети ...


Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

14 Март 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.03.2023г.

13 Март 2023   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

10 Март 2023   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

09 Март 2023   Прочети ...