Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 25.11.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 3119-3007 Техник, робот Ботевград Средно 2 5120-2001 Готвач Ботевград Средно 3 3341-3003 Мениджър екип Ботевград Висше/Средно 4 2421-6017 Специалист, качество Ботевград Средно 5 7223-3013 Настройчик на...

28 Ноември 2022   Прочети ...


Процедура за определяне на СОЗ около тръбен кладенец "ТК - Бовис-Трудовец"

24 Ноември 2022   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социална услуга в град Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” ...

21 Ноември 2022   Прочети ...


З А П О В Е Д № OA-599/21.11.2022г. на кмета на Община Ботевград

З А П О В Е Д                                                                                                                       № OA-599 гр. Ботевград, 21.11.2022 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и...

21 Ноември 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 18.11.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 3119-3007 Техник, робот Ботевград Средно 2 5120-2001 Готвач Ботевград Средно 3 3341-3003 Мениджър екип Ботевград Висше/Средно 4 2421-6017 Специалист, качество Ботевград Средно 5 7223-3013 Настройчик на...

18 Ноември 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС.

16 Ноември 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2023 г.

  На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт...

14 Ноември 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

    На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до ...

14 Ноември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:  1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има го...

08 Ноември 2022   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – Изх.№РР-02-37/1/02.11.2022 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

07 Ноември 2022   Прочети ...