Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.          Община Ботевград обя

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:            1. Раздел III. буква Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж се допъ...

10 Януари 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 07.01.2022г.

   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Помощник-възпитате гр.Ботевград Средно 2 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 3 Склададжия гр.Ботевград Средно 4 Носач-товарач, стоки гр.Ботевград Средно 5 Шофьор, лекотоварен автомобил ...

07 Януари 2022   Прочети ...


Обявление за удължаване срока за назначаване на персонал за "Детски кът" в Община Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

20 Декември 2021   Прочети ...


Заповеди 37ж от ЗСПЗЗ за община Ботевград

17 Декември 2021   Прочети ...


Уведомление за намерението на Община Ботевград да именува улици в гр.Ботевград и с.Радотина, общ.Ботевград

17 Декември 2021   Прочети ...


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че...

17 Декември 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС "Производствена сграда с чисти помещения за производство на принтерни глави"

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда      Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС    I. Информация за контакт с възложителя:  1. Име, постоянен адрес, т...

16 Декември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да приеме Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

06 Декември 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Производствена сграда с чисти помещения за производство на принтерни глави" в УПИ V-3040, кв. 218, гр. Ботевград

03 Декември 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.12.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 2 Касиер гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, изделия от пластмаса гр.Ботевград Средно 4 Заварчик гр.Ботевград Средно 5 Шлосер гр.Ботевград Средно 6 Бояджия, промишлен...

03 Декември 2021   Прочети ...