Декларации за липса на конфликт на интереси

Списък документи
Декларации по чл.12,т.1 от ЗПУКИ-ОбС,кметове
Декларации по чл.12,т.2 и т.3 от ЗПУКИ-ОбС,кметове
Декларации - чл. 12, т.1 от ЗПУКИ и чл. 107(а) от КТ - Служители в Общинска Администрация
Декларации - чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ - Служители в Общинска Администрация
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 от ЗПКОНПИ ЗА 2018 г. и 2019 г.
СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК ПРЕЗ 2019 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и 4 от ЗПКОНПИ
СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ В СРОК ПРЕЗ 2020 г.

Назад