Програми

Списък документи
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 2014 -2020
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2015 ГОДИНА
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ботевград за 2015година
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ботевград 2016 - 2020 г.
Програма закрила на детето 2016
Програма деца с изявени дарби за 2016 година
Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2016-2021г.
Програма за енергийна ефективност на община Ботевград 2016-2020 г.
Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2017-2020 г.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за 2016 г.
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2016 г.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ /2015-2020/
Програма за развитие на туризма в община Ботевград 2016 - 2020г.
Стратегия за развитие на образованието в Община Ботевград за периода 2018-2020 г.
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019 – 2025 г.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Ботевград през 2019г.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за 2017 г.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за 2018 г.
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2017 г.
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2018 г.
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Ботевград за периода 2019-2029
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2020 г.
Информация за изпълнение на дългосрочната програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2019 г.
Информация за изпълнение на краткосрочната програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2019 г.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за 2019 г.
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г.
Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2020г.
Информация за изпълнение на КОПНИЕВИ за 2020г.
Информация за изпълнение на ДОПНИЕВИ за 2020г.
Програма за енергийна ефективност на община Ботевград 2021-2025
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Ботевград за периода 2021-2024
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г.
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 2020-2022г.
Годишен отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност за 2021 г.
Информация за изпълнение на КОПНИЕВИ за 2021 г.
Информация за изпълнение на ДОПНИЕВИ за 2021 г.
Годишен отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност за 2022 г.
План за управление на ЗМ Дренето
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2023 г.
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г.
тратегия за управление на общинската собственост в Община Ботевград за периода 2024-2027 г.
Годишна общинска програма по БДП за 2024г.
Общински доклад за БДП

Назад