Банкови сметки

ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

ТЕКСИМ БАНК АД 

IBAN BG94TEXI95458408144801
BIC TEXI BGSF


КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
442500 3% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ
441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
448090 РАЗРЕШИТЕЛНИ ВОДИ

 


Назад