Достъп до обществена информацияРед за достъп

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 часа на гише „Деловодство“ в „Центъра за административно обслужване“ на Община Ботевград, с адрес: гр....

Виж ...


Заявление за достъп до обществена информация

Образец - Приложение 1 към Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Ботевград утвърдени със Заповед №ОА-928/31.12.2019 г. на Кмета на община Ботевград.

Виж ...Назад