Наредби

Списък документи
Наредба за таксиметров превоз
НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ,ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Наредба ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Наредба ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ
Наредба за условията и реда за организиране на допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини в община Ботевград
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ботевград / м. януари 2018
Наредба ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА / актуализация от месец Юни 2018 г.
Наредба ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. актуализация: Месец август 2019
Наредба ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД.
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА / нова м.септември 2019 г/.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Ботевград
Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на община Ботевград
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград / актуализация м. май.2020
Наредба ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД.
НАРЕДБА за символиката и отличията на община Ботевград
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА - актуализация м. септември 2020 г.
НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Наредба ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД - Отменена с Решение№1024/2020 г. на АССО
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград /с актуализация м. март 2021 г./

Назад