Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ
/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./
 
А. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
  1. По реда на ЗЗЛПСПОИН могат да се подават сигнали за нарушения на дейността на община Ботевград в областта на:
    • Възлагане на обществени поръчки и възлагане на договори за концесия;
    • Управление и безопасност на общинските пътни инфраструктури;
    • Опазване на околната среда /енергийна ефективност, устойчиво управление на отпадъците, управление на шума в околната среда, управлението на водите и почвата, оценката на въздействието на публични и частни проекти върху околната среда, опазване на природата и биологичното разнообразие и др./
    • Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
    • Сигурността на мрежите и информационните системи;
    • Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
    • Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
    • Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
    • Трудовото законодателство;
    • Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

  2. Не се образуват проверки по постъпили анонимни сигнали.
  3. Не се образуват проверки по постъпили сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.
  4. Не се разглеждат сигнали за нарушения, съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.
 
Б. СИГНАЛИЗИРАЩИ ЛИЦА
   Лицата, които могат да подават сигнали и получават защита, са физически лица изрично посочени в разпоредбата на чл. 5 на ЗЗЛПСПОИН, в качеството им на:
  • Служителите на Община Ботевград, когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения.
  • Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на Община Ботевград;
  • Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  • Доброволец или стажант в Община Ботевград;
  • Член на управителен или контролен орган на общинско търговско дружество.
  • Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Община Ботевград, получил в това качество информация за нарушение;
  • Работник или служител на Община Ботевград, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.
  • Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

В. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
  Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Мария Христова, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Ботевград.

  Как може да подадете сигнал за нарушение?


Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 
  1. Лично, на отговорното лице;
  2. Чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на община Ботевград;
  3. Чрез електронна поща, с адрес: signal@botevgrad.org;

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

       Може да подадете устен сигнал на телефон 0723 69 103 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварителнто на посочения телефон.
       В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

     ! Следва да попълните всички данни във формуляра.
*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изизискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

Списък документи
Формуляр за регистрация на сигнал

Назад