О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1

25 Януари 2019 Прочетена 279

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  Н А  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 25.02.2019 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 25.01.2019 г. /петък/.

    МОТИВИ:

1.    Причини, които налагат приемането.
1.1. С оглед динамичните обществени промени, нарастващия брой автомобили и пътните инциденти се налага промяна в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград. Към настоящия момент липсва детайлна регламентация и регулация (ред, условия и цена) на режима за краткотрайно платено паркиране (синя зона), режима на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти и режима на платено паркиране „Служебен абонамент“ на територията на община Ботевград.

1.2. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград следва да съответства на нормативните актове от по-висш порядък и по-конкретно с чл. 90б от Закона за акцизите и данъчните складове, чл. 30 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, чл. 54, т. 3 от Закона за здравето и чл. 11, чл. 12, ал. 3 и ал. 5 и чл. 14, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.

2. Цели, които се поставят.
Целите на предлаганите изменения са следните:
2.1.    Детайлна регламентация и регулация (ред, условия и цена) на режима за краткотрайно платено паркиране (синя зона), режима на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти и режима на платено паркиране „Служебен абонамент“ на територията на община Ботевград.

2.2.    Актуализация на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград и съответствие с нормативните актове от по-висш порядък и по-конкретно с чл. 90б от Закона за акцизите и данъчните складове, чл. 30 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, чл. 54, т. 3 от Закона за здравето и чл. 11, чл. 12, ал. 3 и ал. 5 и чл. 14, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата. Прилагането на Наредбата ще се осъществява с предвидените финансови средства в бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни функции по тази наредба.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени в програмата за управление на Община Ботевград.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.Списък от файлове
Доклад
Проект на Наредба
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next