Профил на купувача

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изпълнение на проект „Изпълнение на СМР на обект: „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км.195+190 на път I-1 Ботевград - Витиня до км 196+577 /Чешма/ - Етап I“

Във връзка с намерение на община Ботевград да кандидатства в качеството си на проектен партньор с предложение за изпълнение на инвестиции по процед...

28 Август 2023г.   Виж ...


00257-2020-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени маршрутни разписания в три обособени позиции: Обособена позиция №1: Автобусни линии: Вътрешноградска линия (МР), Ботевград-Правец (МР); Ботевград – Трудовец (МР) и София – Ботевград (МР 23107); Обособена позиция №2: Автобусни линии: Ботевград – Врачеш (МР); Ботевград – Новачене (МР); Ботевград – Гурково (МР); Ботевград - Боженица (МР); Ботевград – Липница, Елов дол (МР); София – Ботевград (МР 23101; 23102; 23109; 23111; 23113) и Обособена позиция №3: Автобусни линии: Ботевград – Зелин (МР); Ботевград – Литаково (МР); Ботевград – Краево, Рашково (МР); София – Ботевград (МР 23103; 23105; 23108; 23112)

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикува...

12 Юни 2020г.   Виж ...


00257-2020-0006 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с.Литаково“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“

12 Юни 2020г.   Виж ...


00257-2020-0004 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня на територията на община Ботевград” Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград” Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2броя, в гр. Ботевград” Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград” Обособена позиция № 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари хора д-р Адриян Атанасов” , гр. Ботевград”

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикува...

11 Юни 2020г.   Виж ...
00257-2020-0002 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 3 и Етап 4“

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикува...

18 Февруари 2020г.   Виж ...