Обяви по ЗООС

Уведомление за промяна в инвестиционно предложение на община Ботевград - улици в с. Литаково

Уведомление за промяна в инвестиционно предложение на община Ботевград за „Улици в населените места на община Ботевград, село Литаково - улица "6-ти септември", о.т. 117-о.т. 270-о.т. 231 - Промяна по чл. 154 от ЗУТ

16 Май 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за възстановителни работи на отводнителни съоръжения - в.з. Зелин

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Възстановителни работи на отводнителни съоръжения за предотвратяване на наводнения в урбанизираната територия на в.з. Зелин, гр. Ботевград“

16 Май 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на р. Новаченка"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Укрепване и подобряване хидравличната проводимост на р. Новаченка  в чертите на с. Новачене", общ. Ботевград"

16 Май 2024г.   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПИ № 05815.305.524

16 Май 2024г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП на "ДЖАМБО СВ" ООД, с. Гурково

29 Март 2024г.   Прочети ...


Уведомление на инвестиционно предложение на община Ботевград за „Основен ремонт на детски площадки и настилки в УПИ IX – „Детски дом“, кв. 95 по плана на гр. Ботевград (ДГ „Синчец)“

13 Март 2024г.   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за РПИП за "Водоснабдяване и канализация" ЕООД

15 Януари 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на ОУ "Васил Левски", с. Новачене

Уведомление за инвестиционно предложение на ОУ „Васил Левски“, с. Новачене за „Изграждане на физкултурен салон със съблекални в УПИ І-221, кв.27, село Новачене, община Ботевград“

02 Януари 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Преустройство и пристройка на детска градина „Детелина“в упи III за детски дом и детски ясли в кв 44 по плана на с. Врачеш община

02 Януари 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, находящ се в УПИ II-за училище в кв. 70 по плана на гр. Б

02 Януари 2024г.   Прочети ...