Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – публична общинска собственост 

Община Ботевград на основание  чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управление и разп...

21 Януари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

12 Януари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на безстопанствен кон

На основание чл. 54 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград,  ОБЩИНА ...

11 Януари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

04 Януари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

29 Декември 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общин...

24 Ноември 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на строителни материали.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

16 Ноември 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореж...

06 Ноември 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на употребявани материални активи – транспортни средства.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

29 Октомври 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 2,  от Закона за  общинска собственост, чл. 14, ал. 2 и чл. 79 от Наредба за реда за придоби...

26 Октомври 2020   Прочети ...