Търгове

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г., приета с Реш...

05 Юни 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във в...

28 Май 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във в...

28 Май 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г., приета с Решен...

22 Май 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във в...

17 Май 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

10 Май 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

18 Април 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във в...

10 Април 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във в...

04 Април 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

29 Февруари 2024г.   Прочети ...