Конкурси

Община Ботевград обявява свободно работно място служебно правоотношение за длъжността Директор на дирекция „Местни данъци и такси”.

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10 и чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеж...

05 Декември 2023   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ИСТОРИЧЕСИ МУЗЕЙ-БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8 , ал. 5 (за общински културен институт) от Закона за закрила и р...

13 Септември 2022   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДЯ „Здравец“ гр. Ботевград

22 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот.

Община Ботевград, на основание  чл.14, ал 2 от Закона за  общинска собственост и чл. 20, ал. 2 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Пр...

13 Май 2021   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

На осн. чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за у...

10 Май 2021   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДГ „Детелина“ с. Врачеш

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 21...

12 Април 2021   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДГ „Синчец“ гр. Ботевград

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. ...

01 Април 2021   Прочети ...


Конкурс за Директор на дирекция Правно обслужване и общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора п...

16 Ноември 2020   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

На осн. чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за у...

15 Октомври 2020   Прочети ...


конкурс Началник на отдел „ХСД

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора п...

21 Септември 2020   Прочети ...