Конкурси

Община Ботевград обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот.

Община Ботевград, на основание  чл.14, ал 2 от Закона за  общинска собственост и чл. 20, ал. 2 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Пр...

13 Май 2021   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

На осн. чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за у...

10 Май 2021   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДГ „Детелина“ с. Врачеш

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 21...

12 Април 2021   Прочети ...


ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДГ „Синчец“ гр. Ботевград

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. ...

01 Април 2021   Прочети ...


Конкурс за Директор на дирекция Правно обслужване и общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора п...

16 Ноември 2020   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

На осн. чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за у...

15 Октомври 2020   Прочети ...


конкурс Началник на отдел „ХСД

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора п...

21 Септември 2020   Прочети ...


Обява-Началик отдел КСОР-21-08-2020

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора...

21 Август 2020   Прочети ...


Обява-Началик отдел УПП-21-08-2020

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора...

21 Август 2020   Прочети ...


Началик отдел -ТСУ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на ко...

19 Юли 2019   Прочети ...