Публични търгове с тайно наддаване - 17.03.2017г.

17 Март 2017

ОБЯВА

            Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за Общинската собственост /ЗОС/ и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Ботевград през 2017 г., приета с Решение 337/22.12.2017 г., допълнена и актуализирана с Решение №5/26.01.2017 г. на Общински съвет на Община Ботевград,  във връзка  с Решение40/23.02.2017 г. на Общински съвет на Община Ботевград,

ОБЯВЯВА:

            Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следните общински недвижими имоти:

1. Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.302.241 по КККР на гр. Ботевград, УПИ Х, кв. 10 по плана на Ботевград, за разполагане на преместваем търговски обект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80,00 /осемдесет/ лева.

2. Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.301.404 по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 65 по плана на Ботевград, за разполагане на преместваем търговски обект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 192,00 /сто деветдесет и два/ лева.

 

Кандидатите за участие в публичните търгове внасят депозит в размер на 30.00 /тридесет/ лева за всеки един от терените, за които кандидатстват, в касата на партера на Община Ботевград и подадат Заявление за участие в Деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

 

Към заявленията, кандидатите прилагат заверени от тях и подпечатени с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи:

 

-          Удостоверение от Община Ботевград, че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен с Общината;

-          Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси“, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

-          Квитанция за внесен депозит;

-          Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

-          Документ за самоличност /ксерокопие/;

-          Оферта/предложение за цена /запечатена в отделен плик/.

 

              Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга!

 

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 29.03.2017 г. от 11.00 часа в зала 15 на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13.

 

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на 05.04.2017 г. и 12.04.2017 г. от 11.00 ч. на същото място при същите условия.

 

За справки и допълнителна информация: Стая №45 в Общинска администрация Ботевград или на тел.: 0723/69-141.

 

Назад