00257-2017-0013 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“.

15 Май 2017
Документация
Документация
16 Май 2017
Обявление
Обявление
16 Май 2017
Обявление възложена поръчка Водопровод
21 Септември 2017
Обявление за изменение на договор
03 Юли 2018
Решение
Решение
16 Май 2017
Решение за избор на изпълител
31 Юли 2017
Договори
Договор - Водоканалстрой ООД
21 Септември 2017
Ценово предложение - Приложение № 3
21 Септември 2017
Техническо предложение - Приложение 2
21 Септември 2017
Технически спецификации - Приложение 1
21 Септември 2017
Допълнително споразумение 1
03 Юли 2018
Обявление за изменение на договор
03 Юли 2018
Приложение 1 към допълнително споразумение1
03 Юли 2018
Приложение 2 към допълнително споразумение 1
03 Юли 2018
Приложение 3 към допълнително споразумение 1
03 Юли 2018
Протоколи
Протокол №2
30 Юни 2017
Протокол №1
31 Юли 2017
Протокол №3
31 Юли 2017
Протокол №4
31 Юли 2017
Протокол по чл. 181
31 Юли 2017
Файлове за преглед
Образци
16 Май 2017
Техническа спецификация
16 Май 2017
Работен проект
16 Май 2017
Проект на договор
16 Май 2017
Разяснение водопровод
25 Май 2017
Разяснение Водопровод 2
09 Юни 2017
Съобщение цени Водопровод
13 Юли 2017
Назад