00257-2017-0013 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“.

15 Май 2017
Документация
Документация
16 Май 2017
Обявление
Обявление
16 Май 2017
Решение
Решение
16 Май 2017
Файлове за преглед
Образци
16 Май 2017
Техническа спецификация
16 Май 2017
Работен проект
16 Май 2017
Проект на договор
16 Май 2017
Разяснение водопровод
25 Май 2017
Разяснение Водопровод 2
09 Юни 2017
Назад