00257-2017-0021 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда „Орхание“, с административен адрес: гр. Ботевград, ж.к. „В. Левски“ бл.1“

07 Декември 2017

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
12 Декември 2017
Обявление
Обявление
11 Декември 2017
Решение
Решение за откриване на процедура
11 Декември 2017
Договори
Проект на договор
12 Декември 2017
Файлове за преглед
Образци
12 Декември 2017
Назад