00257-2017-0022 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции

14 Декември 2017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня  на територията на община Ботевград”;
Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград”;
Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип-2броя, в гр. Ботевград”;
Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”;
Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари  хора д-р Адриян Атанасов” , гр. Ботевград”

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
19 Декември 2017
Обявление
Обявление за поръчка
18 Декември 2017
Решение
Решение за откриване на процедура
18 Декември 2017
Договори
Проект на договор ОП 3
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 4
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 5
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 1
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 2
19 Декември 2017
Файлове за преглед
Образци
19 Декември 2017
Справка
19 Декември 2017
Приложение 1
19 Декември 2017
Приложение 2
19 Декември 2017
Приложение 3
19 Декември 2017
Приложение 4
19 Декември 2017
Приложение 5
19 Декември 2017
Съобщение за спиране на процедурата
15 Януари 2018
Назад